303/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 31ης/23-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

 

Αρ. Απόφασης:  303/2020

Περίληψη: «Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2021»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την αναβολή λόγω των Τεχνικών Προβλημάτων σύνδεσης   (τηλεδιάσκεψη)  της τακτικής συνεδρίασης της  21ης Δεκεμβρίου 2020 (πρόσκληση αριθ. πρωτ.13277/17-12-2020),  εκδόθηκε με την ίδια ημερήσια διάταξη  η με αριθ. πρωτ. 13458/22-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 της αριθ. 5/2020 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης     
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Κουτρέτσης Σπυρίδων  12.Φιακάς Παναγιώτης 

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

 
13.Σαρχάνης Κων/νος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 (προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Συριάνος Κων/νος                           19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Μαστοράκης Δημήτριος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2.  Ρουμπέκας Γεώργιος 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Παπαγεωργίου Δημήτριος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

2. Γκούμας Σταμάτιος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2021», ,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

 

1.Την αριθ. 6/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση                                 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, η οποία επισυνάπτεται                                     και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2021 όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναλυτικά αναφέρεται στο αποφασιστικό της παρούσας .

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 6/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2021 , – και
  • τη διαλογική συζήτηση  των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Μειοψηφούντων των κ.κ  Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου,  Ν. Ζαχαρόπουλου,  Σ. Γκούμα,  Β. Γαλάνη ,

Δ. Παπαγεωργίου,  Δ. Μαστοράκης, Α. Κατσιμπούλα ,  Ε. Χουσελά,  Β. Νανόπουλος

 

Εγκρίνει  το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων,    ως ακολούθως:

 

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20.961,46 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Δ.Σ.: 285/2017 ,

 ΕΓΚΡ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: 278495/7-11-17

ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002705526 Η ΑΡΙΘΜ. 202/05-08-2020 Α.Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΑΠΌ 25-11-2020  2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2 00.6737.006 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας] 24.800,00 € Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19  
3 00.6737.013 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 898.670,29 € Aπό: α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871) με ποσό 805.785,97€ , β)  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 50.000,00€ γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό 7.654,77 € δ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 με ποσό 6.739,85€ ε)  Ιδίους Πόρους με ποσό 25.129,76€ στ)  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  με ποσό 1.843,09€  ζ) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με ποσό 400,00€  η)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 το ποσό 687,23€ θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με ποσό  11,06€  και ι)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  με ποσό 418,56€. 19SYMV005616695
 ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    944.431,75 €    
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
4 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 36.360,86 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 36.360,86 €    
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
      0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 0,00 €    
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
5 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)     ΣΥΜΒΑΣΗ:            

5587/15-05-2003

6 30.7412.002 Εκπόνηση μελετών έτους 30.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2021  
7 30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής} 68.722,74 € Χ. Π. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ {Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού}  
8 30.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 46.177,71 € {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου  Αστική Αναζωογόνηση 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017      

ΣΥΜΒΑΣΗ 4248/11-4-2019                       19SYMV004775107

9 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 71.539,08 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
10 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)         36.727,44 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 5/2019    

ΑΟΕ 188/2019   

19SYMV005875787

11 30.7326.001 Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)         44.632,95 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 22/2019   

ΑΟΕ 226/2019  

19SYMV005911578

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 324.717,98 €    
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
      0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €    
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
12 45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 60.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 60.000,00 €    
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
13 61.7326.003 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.399.454,79 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=18.937,00+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=151.496,61+ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00 +ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00+Έκτ. επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ-COVID-19 =151.352,60 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ=18.299,44+ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=333.869,14) ΜΕΛΕΤΗ: 1/2019   

Α.Ο.Ε.   326/2020

(ΑΔΑ: 6ΛΜΙΩ1Θ-606)                         ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  1.399.454,79 €    
62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
14 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  3.359.609,18 €    
64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 
15 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 117.852,13 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 ΜΕΛΕΤΗ: 21/2017    

ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003003670

16 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (ΣYNEXIZOMENO) 160.002,30 €                      Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 50/2011    

ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003409702

17 64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια  του  Δήμου Σικυωνίων  και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο  που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 121.504,25 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571) ΜΕΛΕΤΗ: 5/2017    

ΣΥΜΒΑΣΗ: 17SYMV002021000

18 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 371.166,51 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2016    

ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002635460

19 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 368.735,06 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 24/2014    

ΑΟΕ 3/2019                   19SYMV005865900

20 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 345.040,14 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2011    

ΣΥΜΒΑΣΗ 12461/16-10-2019                19SYMV005712422

21 64. 7341. 015 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός ΟΠΣ 5029329} – (ΕΣΠΑ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      256.911,37 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 2/2018     20SYMV006763759
22 64. 7341. 016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)   2.400.000,00 € ΕΣΠΑ=2.103.337,44 +ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2020=296.662,56 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2018  

Α.Ο.Ε.  319/2020               

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΔΑ: Ψ5ΩΦΩ1Θ-2Λ1

23 64. 7341. 017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      777.000,00 € ΕΣΠΑ  (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017  

Α.Ο.Ε.  301/2020               

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΔΑ: Ω77ΘΩ1Θ-9ΩΛ

24 64. 7341. 018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      399.999,99 € ΕΣΠΑ  (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2018 

 Α.Ο.Ε.  353/2020                

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ              ΑΔΑ: 63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5

25 64. 7341. 019 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -2ος ΕΙΔ. Π/Υ ΤΗΣ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»      186.496,00 € ΕΣΠΑ (Κωδικός ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»  
26 64.7331.001 Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 83.150,07 € Από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055=82.542,12€ + Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=0,57€ + Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=607,38€ ΜΕΛΕΤΗ: 7/2018         

ΣΥΜΒΑΣΗ 1441/8-2-2019         19SYMV004432680

27 64.7413.001 Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 80.892,66 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=65.720,00€ + Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=2.902,00€+ Απο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=12.270,66€ Α.Ο.Ε. 349/29-11-2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      649.089,05 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:21/2019         

ΣΥΜΒΑΣΗ 9095/30-7-2019                  19SYMV005364828  

29 02.64.7323.002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα  “Αντώνης Τρίτσης” παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019] –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ      428.295,50 €  {Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα  “Αντώνης Τρίτσης” παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019]  ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018         

ΣΥΜΒΑΣΗ 4593/06-06-2020            20SYMV006847463

30 02.64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      782.162,02 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:9/2019         

ΣΥΜΒΑΣΗ 9957/23-8-2019                   19SYMV005465926

31 02.64.7326.005 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση  του έργου “Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού” {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ   1.740.000,00 € Προερχόμενο από: α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571) με ποσό 1.200.000,00€ , β)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€ ,   γ)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ , δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ ζ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  η)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2020   

Α.Ο.Ε.  273/2020        

ΑΔΑ: ΨΞ3ΧΩ1Θ-79Ψ  

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ &      186519/05.11.2020

ΑΔΑ: ΨΗΩ6ΟΡ1Φ-ΠΔΔ

32 02.64.7331.002 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση {ΕΞΟΧΙΚΟ} της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)         51.084,74 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  ΜΕΛΕΤΗ:3/2020         

ΣΥΜΒΑΣΗ 7644/21-08-2020                   20SYMV007207282

33 02.64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ         50.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
34 02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)      100.323,40 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
35 02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ      105.715,26 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
36 02.64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)         69.440,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
37 02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  –  {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=100.000,00€} και από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019=36.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)      136.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   ΜΕΛΕΤΗ: 1/2020   

Α.Ο.Ε.   354/2020         

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ   

ΑΔΑ: ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8

38 02.64.7336.003 Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 94.010,91  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:3/2019         

ΣΥΜΒΑΣΗ 8295/11-7-2019                           19SYMV005259616

    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  9.874.871,36 €    
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
       

 

 

 

 

 

 

 
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
39 70.7331.005 Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση} 675.000,00 € Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση}=313.970,00€ + (ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016=1.364,02€ + ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=43.900,73€ + ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€ + ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=45.569,57€ + ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=64.802.65€ + ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=69.150,00€) ΜΕΛΕΤΗ:  8/2020       ΓΙΑ ΠΟΣΟ 675.000,00€    ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 89.243,03€              ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ Π/Υ 2021 ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ  ΤΟΥ Κ.Α. 64.7341.016 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΝ Π.Υ. 2021 Η ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 585.756,97€
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 675.000,00 €    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16.674.445,92 €    

 

 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
944.431,75 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
36.360,86 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
324.717,98 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
60.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
1.399.454,79 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
3.359.609,18 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
9.874.871,36 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

675.000,00 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
16.674.445,92 € ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  303/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.12.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email