303/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  303/2019

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 506/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 88.2/29.05.2015 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, περί εγκρίσεως των ενταγμένων έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και δει της πράξης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 20.000,00 € και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.13000/25.10.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή:

 

Π α ρ ό ν τ ε ς  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Τσιόγκας Νικόλαος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος  19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
Α π ό ν τ ε ς
1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Γαλάνης Βασίλειος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.ΛεονάρδουΑ.(Σικυώνος-Κιάτου)

 

2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Δρόλιας- Πανταζής Π.   (Κυλλήνης) 5. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 6. Κοτούλας  Γ. (Μουλκίου) 7.Παπαγεωργόπουλος   Ν.

(Κεφαλαρίου)

8. Παπακωνσταντίνου Η. (Τιτάνης) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραυτόπουλος Π. (Πασίου) 11. Τρίμης Α. (Κλημεντίου)
12. Μιχόπουλος  Ι. (Κ. Διμηνιού)      
Α π ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 7. Στριφτόμπολας  Α.( Γκούρας)
8.  Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9.Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 10.Παπαδόπουλος Θ. (Ασπροκάμπου) 11. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 14.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 15.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
16.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 17.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 18. Σκούπας Α. (Μποζικών) 19.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού) 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 22.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Παπαβασιλείου Νικ.  (κατά  την συζήτηση του 9ου θέματος)

 

 

   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

 

 

 

4ο  Θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση της αριθ. 506/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 88.2/29.05.2015 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, περί εγκρίσεως των ενταγμένων έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και δει της πράξης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 20.000,00 € και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης» ,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 15/10/2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 15/10/2019

 

Τμήμα  Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Αμαλία Χήτα

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 506/2015 Απόφασης Δ.Σ., εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της  υπόψη Σύμβασης.

 

Έχοντας Υπόψη:

  • Την υπ’ αριθμ.: 506/2015 (ΑΔΑ:ΩΜΦΦΩ1Θ-Γ93) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων «Αποδοχή της υπ’ αριθμ.: 88.2/29.05.2015 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, περί εγκρίσεως των ενταγμένων έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και δει της πράξης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 20.000,00 € και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης».
  • Την υπ’ αριθμ. 150.8/2019 (ΑΔΑ:6ΨΛ246Ψ844-726) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «Παράταση συμβατικού χρόνου των δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου : α) «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και β) «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014».
  • Το Απόσπασμα Πρακτικών της 3676 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της 7ης Μαρτίου 2019, Θέμα 10 : «Έγκριση Παράτασης τεσσάρων (4) Συμβάσεων Σύστασης ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών (escrow accounts) στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 για το έτος 2015», 2) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» 3)«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2015» και 4) «ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016 για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Πράσινου Ταμείου και των σχετικών συμβάσεων».
  • Τη από 07.10.2019 προτροπή του Πράσινου Ταμείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί αναγκαιότητας τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 506/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  1. Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 506/2015 Απόφασης Δ.Σ., εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014».
  2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 506/2015 (ΩΜΦΦΩ1Θ-Γ93) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 506/2015 Απόφαση ΔΣ, εξαιτίας της παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014», και δει της πράξης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 20.000,00€ σύμφωνα με την 150.8/2019 (6ΨΛ246Ψ844-726) Απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της παράτασης της  Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

 

   

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  303/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ     

 

    .

 

Print Friendly, PDF & Email