303/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                                 -ως προς το αποφασιστικό § Α

                                                                                                 -ως προς τον ΚΑ Εξόδων

                                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 24ης/01.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 303/2017

Περίληψη : «Έγκριση της αριθ. 267/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2017»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12556/01.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20.Μαυραγάνη Κυριακή  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
25.Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας να συζητηθεί Εκτάκτως & Κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 267/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2017» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

   Το Συμβούλιο ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 267/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017, σύμφωνα με την από 28/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε ορθή επανάληψη του Δήμου μας,

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 267/2017 (6Θ8ΔΩ1Θ-ΙΞΩ) απόφαση Ο.Ε. σε ορθή επανάληψη,
  • την από 28/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε ορθή επανάληψη,
  • την αρ. 277/2017 (7ΗΒΙΩ1Θ-ΑΝΦ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής χρηματοδότησης,
  • την αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1136/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ/27.07.2017 (ΑΔΑ: 78Α3465ΧΘΞ-Ψ2Ο) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών – και
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

              

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της   § 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

Β.Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την αρ. 267/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη και αναλύεται ως εξής:

Α. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}

(Νέο έργο)

400.000,00 €
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1) Στον Κ.Α. 06.00.1322.015 των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου (Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων)» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}», εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 400.000,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

400.000,00

1.1) Στον Κ.Α. 02.64.7336.002 των εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.},εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 400.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 303/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email