302/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 302/2020   Θέμα 4ο : Μερική ανάκληση της 217/2020 απόφασης ΟΕ ως προς το σκέλος κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της «GEOGENESIS A.E.»  για το διαγωνισμό του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» κατόπιν της 1321/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» εκδόθηκε η 217/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.»  προδικαστική προσφυγή, που έλαβε αριθμό Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1168/24-08-2020. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1321/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο), η οποία ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση της απόφασης, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ζήτησε από το Δήμο Σικυωνίων να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφασή της και να της γνωστοποιήσει την πράξη με την οποία έγινε η συμμόρφωση αυτή.

 

Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ανακαλέσει την 217/2020 απόφασή της, ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος που αφορά στην κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα «GEOGENESIS A.E.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 217/2020 (ΨΚΡΑΩ1Θ-Θ38) απόφαση ΟΕ,
  • την Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1168/24-08-2020 προσφυγή
  • την 1321/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ανακαλεί  μερικώς την 217/2020 απόφασή της, ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της «GEOGENESIS A.E.»  προκειμένου να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1321/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο).

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email