302/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 31ης/23-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  302/2020

Περίληψη: Επί του από 21-12-2020 εγγράφου των Δημοτικών παρατάξεων της Μειοψηφίας και των Συμβούλων αυτής με θέμα : «Παρακολούθηση ποιότητας νερού , ανθρώπινης κατανάλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την αναβολή λόγω των Τεχνικών Προβλημάτων σύνδεσης   (τηλεδιάσκεψη)  της τακτικής συνεδρίασης της  21ης Δεκεμβρίου 2020 (πρόσκληση αριθ. πρωτ.13277/17-12-2020),  εκδόθηκε με την ίδια ημερήσια διάταξη  η με αριθ. πρωτ. 13458/22-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 της αριθ. 5/2020 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων 12.Φιακάς Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

 
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Συριάνος Κων/νος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Μαστοράκης Δημήτριος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2.  Ρουμπέκας Γεώργιος 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)        
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 31. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                               (Κυλλήνης)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Παπαγεωργίου Δημήτριος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

2. Γκούμας Σταμάτιος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  Β΄  προ ημερήσιας διάταξης  

 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως και κατεπειγόντος το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : Επί του από 21-12-2020 εγγράφου  των Δημοτικών παρατάξεων της Μειοψηφίας και των Συμβούλων αυτής με θέμα : «Παρακολούθηση ποιότητας νερού , ανθρώπινης κατανάλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Δημοτικό Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Συν δημότες», Μάρκος Λέγγας έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το προαναφερθέν σχετικό έγγραφο με το οποίο προτείνεται :

 1. Να γίνει άμεση δειγματοληψία και έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις δεξαμενές στα δίκτυα και σε οικίες στον Δήμο Σικυωνίων από το τμήα υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής υγιεινής και να αποσταλούν τα δείγματα στο ΚΕΔΥ.
 2. Να Συσταθεί πενταμελή Διαπαραταξιακή Επιτροπή που θα παραβρεθεί στους τόπους δειγματοληψίας και θα παρακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωση της, την όλη διαδικασία και την λήψη των αποτελεσμάτων από το ΚΕΔΥ .

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σικυωνίων  κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος  ανέφερε τα παρακάτω:

Ως προς το πρώτο σκέλος της πρότασής σας,,  σας γνωρίζω ότι η  ΔΕΥΑΣ  ήδη σε  τακτικά  διαστήματα προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο του νερού με τον τρόπο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και τα δείγματα στέλνονται σε πιστοποιημένο εργαστήριο .

 Στο δεύτερο σκέλος της πρότασής σας,   προτείνω και θέτω σε ψηφοφορία  την Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενη  από τους Επικεφαλής των  Δημοτικών Παρατάξεων οι οποίοι θα  παρευρίσκονται  στους δειγματολιπτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιεί η ΔΕΥΑΣ.   

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τις προτάσεις που τέθηκαν .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 21-12-2020 έγγραφο των Δημοτικών παρατάξεων
 • την πρόταση του Δημάρχου, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του και την ψηφοφορία ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 

Α.Ομόφωνα:

Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.  Κατά Πλειοψηφία:  

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου, Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα , Β. Γαλάνη ,

Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου  , οι οποίοι τάχθηκαν κατά της πρότασης του κ. Δημάρχου.    

 

 

 

Σ υ σ τ ή ν ε ι  Ε π ι τ ρ ο π ή,  αποτελούμενη από τους παρακάτω Επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων :

 • Σώκος Δημήτριος
 • Λέγγας Μάρκος
 • Παπαγεωργίου Δημήτριος
 • Χουσελάς Ευάγγελος
 • Νανόπουλος Βασίλειος .

οι οποίοι θα  παρευρίσκονται  στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 302/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email