301/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 301/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη

συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. 6681/02.08.2019 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σικυώνος Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος, δυνάμει του οποίου ο Δήμος Σικυωνίων απέκτησε το περιγραφόμενο σε αυτό ακίνητο, υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης εξόφλησης του τιμήματος, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή του.

Επειδή το τίμημα εξοφλήθηκε προσηκόντως, κρίνεται αναγκαία η υπογραφή σχετικής εξοφλητικής πράξης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το 6681/02.08.2019 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο,
  • την 388/13464/11.10.2021 (9ΧΟ4Ω1Θ-ΔΩΘ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο Ειρηνοδικείου Κορίνθου Παπαθεοφάνους Γεωργία με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20131, τηλ. 2741306419, προκειμένου να συντάξει ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου, σε δύο αντίγραφα, περίληψη και αίτηση μεταγραφής προς το οικείο Υποθηκοφυλακείο, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6681/02.08.2019 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ.

 

Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 100,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», σύμφωνα με την 388/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email