301/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 301/2020   Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  15-1-2019. (1/2017 μελέτη)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 08/10/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 08/10/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

5914/13.07.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007019833 2020-07-14

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-1-2019».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5914/13.07.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-1-2019».

(4) Η αρ. 168/2020 Α.Ο.Ε.  Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η αρ. 223/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3Χ9Ω1Θ-ΗΤΤ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το αρ. 9186/18.09.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η αρ. 9589/28.09.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 8η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-1-2019».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής, στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Καρακούσης Σπυρίδων (τακτικό μέλος), Κόλλια Γεωργία (τακτικό μέλος) και Καμτσιώρα Έλλη (τακτικό μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 11132/22.09.2020

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 266812/16.09.2020

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68746579/15.06.2020

69111043/14.08.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 353036/27.05.2020

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 107379/23.06.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

81469/15.06.2020 (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

274592/07.09.2020 (ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

ΕΦΚΑ
35/19.03.2020 (ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ) Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

 

 

113/23.06.2020

174/27.08.2020

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 4639/22.09.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 4640/22.09.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 4639/22.09.2020

4641/22.09.2020

Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 4642/22.09.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1112692.1626337/01.07.2020

1183482.1732698/21.09.2020

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 14300/51274/29.06.2020 (ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ) Τ.Ε.Ε.
664/06.07.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
53/08.01.2020 (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ) Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (για την πλειοψηφία της Επιτροπής)    
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          ΤΟ ΑΠΟ 10.04.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Ε.

–          Η ΑΠΟ 14.07.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 11.10.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 02.11.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 15.03.2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 23.10.2019 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού ΝΑΙ 1490/19.04.2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
855187/19.07.2017
1066490/13.10.2017
1081642/06.11.2017
1156111/16.03.2018
1832343/24.10.2019
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1183482.1732699/21.09.2020 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υ.Δ. της ΚΥΑ 20977/23 8 2007 (Β’ 1673) ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 3310/2005 ΝΑΙ Υ.Δ. 25.09.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

To τρίτο μέλος της επιτροπής, κα Καμτσιώρα Έλλη, λαμβάνοντας το λόγο, επεσήμανε ότι σύμφωνα με :

 1. το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης περί οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αλλά και
 2. το άρθρο 23.5 περί δικαιολογητικών οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ,

ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ΄΄την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019΄΄, και ειδικότερα στο άρθρο 51, παρ. 10 και 11.  Άλλωστε το συγκεκριμένο στοιχείο είχε ζητηθεί να συμπληρωθεί και στο ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα με το αρ. 7155/10-08-2020 έγγραφο της οικονομικής επιτροπής, πράγμα το οποίο και έγινε.

Για την ομάδα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την οποία απαιτείται τάξη εργοληπτικού πτυχίου Α2 (και άνω), και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019 δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Για την ομάδα οδοποιίας όμως, ο υποψήφιος διαθέτει τάξη εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης, οπότε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019, ο υποψήφιος θα πρέπει να ΄΄διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

α) εφόσον εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α’ 251), οφείλει να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις ως «μικρή οντότητα». Πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, Ίδια Κεφάλαια, χωρίς όμως την υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), βάσει του τελευταίου οριστικού ισολογισμού της ή ενδιάμεσου ισολογισμού με λήξη διαχειριστικής χρήσης μηνός, εντός τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ύψους 50.000 €. Αν στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου ή τραπεζικές καταθέσεις ύψους τέτοιου που η αφαίρεση του καθιστά αδύνατη την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ιδίου κεφαλαίου, προσκομίζεται βεβαίωση Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), για το ύψος του ταμείου και αποδεικτικά υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων,

β) εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία πρέπει να διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα (του φυσικού προσώπου με μοναδικό δικαιούχο ή της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), ή/και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9.

γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου εργασιών προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή με υπεύθυνη δήλωση, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 51΄΄.

Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν.4635/19 και την εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. Δ24/οικ/598/16-01-2020,  ΑΔΑ:6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:

 1. οι εργοληπτικές βεβαιώσεις των επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που είναι σε ισχύ κατά τις 03/07/2019, ισχύουν έως 31/12/2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 92-104 του Ν. 3669/2008.
 2. κάθε νέα αίτηση εγγραφής, μεταβολής ή διαγραφής, από 03/07/2019 έως 31/12/2020, εξετάζεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι των άρθρων 92-104 του Ν. 3669/2008.

 

Ως εκ τούτου λοιπόν, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και, ειδικότερα, το άρθρο 100, παρ. 4β, Ν. 3669/2008, η εργοληπτική βεβαίωση του οικονομικού φορέα (βεβαίωση αρ. πρωτ. Δ24/331/18-08-2020) καλύπτει μόνο την προαναφερόμενη περίπτωση (β) του ΠΔ 71/2019.  Συνεπώς, ο οικονομικός φορέας θα έπρεπε να προσκομίσει δικαιολογητικά και για τις (α) και (γ) προαναφερόμενες περιπτώσεις του ΠΔ 71/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/προσκομίσει δικαιολογητικά.  Ωστόσο, αυτό δεν έγινε.

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι :

 • ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών,
 • το τρίτο μέλος της Επιτροπής, Καμτσιώρα Έλλη, θεωρεί ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ως προς την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω,
 • τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού θεωρούν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης, τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ αποδεικνύονται από την προσκομισθείσα βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π του προσωρινού αναδόχου, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει

η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων, μειοψηφήσασας της κας Καμτσιώρα Έλλης και πλειοψηφούντων των Καρακούση Σπυρίδωνος και Κόλλια Γεωργίας, την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 47,07 %.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Κόλλια Γεωργία 2. Καμτσιώρα Έλλη
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την με Α.Π.: 478/20.02.2020 (ΑΔΑ:Ω5Τ97Λ1-3ΗΞ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης  «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5044821, συνολικού προϋπολογισμού 963.496,00€ του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την 46/2020 (68ΔΙΩ1Θ-5Θ1) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης,
 • Την 57/2020 (6ΩΛΖΩ1Θ-Φ1Υ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & π/υ 2020.
 • Την 80/2020 (65Α9Ω1Θ-ΝΛ8) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση,
 • Την 107896/2020 (6Κ45ΟΡ1Φ-ΑΞΧ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 1/2017 & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15-01-2019 μελέτη του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός» (CPV:45233262-3) π/υ (626.612,90 + 150.387,10 ΦΠΑ 24%) 000,00€.
 • το 20REQ006976195 2020-07-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 277/5737/09.07.2020 (ΨΚΠΕΩ1Θ-ΩΓΛ)(20REQ006994541 2020-07-09) ΑΑΥ πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 02.64.7341.017 των εξόδων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044821, που ανά έτος αναλύεται ως εξής :

Για το έτος 2020  145.300,00€

Για το έτος 2021  531.700,00€

Για το έτος 2022  100.000,00€

——————————–

ΣΥΝΟΛΟ :            777.000,00€

 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 08/07/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 168/2020 (9ΚΣΟΩ1Θ-ΥΜΖ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 5914/13.07.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007019833 2020-07-14,
 • την 5915/13.07.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007019922 2020-07-14,
 • την 5916/13.07.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΟΠ4Ω1Θ-Ξ2Τ,
 • τo 1ο/10.08.2020 & 2ο/26.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • την 223/2020 (Ψ3Χ9Ω1Θ-ΗΤΤ) απόφαση ΟΕ η οποία κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 47,07%.
 • την 9186/18.09.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 9589/28.09.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • Το 3ο/08.10.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 3ο/08.10.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  15-1-2019. της αρ. 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (626.612,90 + 150.387,10 ΦΠΑ 24%) 777.000,00€ (CPV:45233262-3).

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα που ακολουθεί με μέση έκπτωση 47,07% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 411.288,54€ (331.684,31+79.604,23 ΦΠΑ 24%).

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

με δ.τ.

«4  level»

έδρα: Μελίσσι Κορινθίας
ΑΦΜ: 800827841
ΔΟΥ : Κορίνθου
4levelconstraction@gmail.com
27420-23144

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email