301/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31/27.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 301/2019   Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15598/23.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

13ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2020.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 24/12/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί:

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογραφόμενος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας,

Αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 117 & 221 του Ν. 4412/2016,
 2. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 Απόφαση Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β΄/29-12-2017),
 3. Την αριθ.6/2018 (Δ11/οικ.82/28-3-2018) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών,
 4. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η συγκρότηση επιτροπής συνοπτικών διαγωνισμών για όλο το έτος 2020, με σκοπό τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας και
 5. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 24-12-2019 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών για το έτος 2020 και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Τσέκος Παναγιώτης ως πρόεδρος και

β) Κόλλια Γεωργία  και γ) Τσιοκάρας Ιωάννης ως μέλη με αναπληρωτές τους:

α) Κατσιμπούλας Βασίλειος ως πρόεδρος και

                β) Μαθιόπουλος Μιχαήλ  και γ) Χασιώτης Τιμολέων,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών  για το έτος 2020.

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Επιτροπή Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων έτους 2020
     
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ9 Γεωπόνων   1. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ3 Πολ. Μιχανικών
2. ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ5 Τοπ. Μηχανικών   2. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών
3. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών   3. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

Έργο & αρμοδιότητα της επιτροπής είναι :

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης

 

Β. Διαθέτει  τα παραπάνω μέλη  για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής στα ΝΠ του Δήμου Σικυωνίων μετά από σχετική αίτησή τους:

 • Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ».
 • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email