301/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  301/2019

Περίληψη: «Εκλογή μελών για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, (Π.Ε.Δ.)  για την Δημοτική  περίοδο 2019 – 2023».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.13000/25.10.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος   
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Τσιόγκας Νικόλαος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος  19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης                  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
Α π ό ν τ ε ς
1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Γαλάνης Βασίλειος  
       
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.ΛεονάρδουΑ.(Σικυώνος-Κιάτου)

 

2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Δρόλιας- Πανταζής Π.   (Κυλλήνης) 5. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 6. Κοτούλας  Γ. (Μουλκίου) 7.Παπαγεωργόπουλος   Ν.

                                        (Κεφαλαρίου)

8. Παπακωνσταντίνου Η. (Τιτάνης) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραυτόπουλος Π. (Πασίου) 11. Τρίμης Α. (Κλημεντίου)
12. Μιχόπουλος  Ι. (Κ. Διμηνιού)      
       
Α π ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 7. Στριφτόμπολας  Α.( Γκούρας)
8.  Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9.Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 10.Παπαδόπουλος Θ. (Ασπροκάμπου) 11. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 14.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 15.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
16.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 17.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 18. Σκούπας Α. (Μποζικών) 19.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού) 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 22.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Παπαβασιλείου Νικ.  (κατά  την συζήτηση του 9ου θέματος)

 

   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

2ο  Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης 

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκλογή μελών για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.)  για την Δημοτική  περίοδο 2019 – 2023»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Το με αριθ. 73021/17-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 75/2011 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος» , και το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι με τους αναλυτικούς Πίνακες στους οποίους καθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων στις οικίες Γενικές Συνελεύσεις των Π.Ε.Δ., εκ των οποίων ο Δήμος Σικυωνίων

εκτός από την συμμετοχή του Δημάρχου εκλέγει και  τέσσερις ( 4 ) Δημοτικούς Συμβούλους σύνολο εκπροσώπων πέντε (5) .

 

    Β. Το  με αριθ. πρωτ. 1059 /21-10-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου,  με το

οποίο μας  αποστέλλεται  συνημμένα το Π.Δ.94/2019,  ΦΕΚ 157/11-10-2019 τεύχος Α΄ και η τροποποίηση

των άρθρων 1,5,9,10,16,18,25,30 και 40 του Π.Δ. 75/2011 .  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι , σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4  του Π.Δ.94/2019,  κατέθεσαν γραπτή δήλωση στην οποία υπογράφουν οι υποψήφιοι των παρακάτω συνδυασμών που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο :   

 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ  (Σπυρίδων  Σταματόπουλος Δήμαρχος)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 2. Τσόγκας Νικόλαος

 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ  (Δημήτριος Παπαγεωργίου)   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 1. Παπαγεωργίου Δημήτριος

 

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ (Κων/νος Σαρχάνης )

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   (Ευάγγελος Χουσελάς)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 1. Χουσελάς Ευάγγελος

 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ    (Βασίλειος Νανόπουλος) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ    

 1.    Νανόπουλος  Βασίλειος

 

(Σημειώνεται ότι,  ο Συνδυασμός του κ. Λέγγα Μάρκου δεν υπέβαλε υποψηφιότητα)   

 

Με βάση τις ως άνω Δηλώσεις και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5  του Π.Δ.94/2019, καταρτίστηκαν τα

Ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού τα οποία περιλάμβαναν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά,  δόθηκαν σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και με μυστική ψηφοφορία οι παρακάτω Συνδυασμοί έλαβαν :

 

Παρόντες 24   ψηφοδέλτια  24    από τα οποία 1 Λευκό

 

 • ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ       ψηφοδέλτια      # 11 #
 • ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Ψηφοδέλτια      #  4  #
 • ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ Ψηφοδέλτια      #  3  #
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ψηφοδέλτια      #  4  #
 • ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                                            Ψηφοδέλτια     #  1  #

 

 Κατά την καταμέτρηση των σταυρών έλαβαν :   

 

 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων #11#
 2. Τσιόγκας Νικόλαος  #11#
 3. Παπαγεωργίου Δημήτριος #4#
 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος #3#
 5. Χουσελάς Ευάγγελος #4#
 6. Νανόπουλος Βασίλειος #1#

 

Ε κ λ έ γ ο ν τ α ι

 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 2. Τσιόγκας Νικόλαος
 3. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
 4. Χουσελάς Ευάγγελος

 

Με βάσει τα παραπάνω,  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6, 7, 8, και 9, του Π.Δ.94/2019 , ΦΕΚ 157/11-10-2019 τεύχος Α΄, Εκπρόσωποι του Δήμου Σικυωνίων  στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου, είναι οι κάτωθι: 

 

 Δήμαρχος  Σικυωνίων         κ. Σπυρίδων Π.  Σταματόπουλος

 

 Δημοτικοί Σύμβουλοι:            1. Κουτρέτσης Σπυρίδων           

 1. Τσιόγκας Νικόλαος               
 2. Παπαγεωργίου Δημήτριος
 3. Χουσελάς Ευάγγελος

 

      Η Θητεία των προαναφερόμενων εκπροσώπων ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Περιόδου,

 2019-2023

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  301/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ     

 

    .

Print Friendly, PDF & Email