301/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 301/2016

Περίληψη :

«Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον α’ όροφο

επί της οδού Αστέρι Κοββατζή στην Δ. Κ. Σικυωνίων» .

 
          Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 14ο

  

   Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , «Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον α’ όροφο επί της οδού Αστέρι Κοββατζή στην Δ. Κ. Σικυωνίων» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 20-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    Κιάτο, 20 Ιουλίου 2016

         Αριθ. πρωτ.: 10882

            

             ΠΡΟΣ  

          Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

                                                                             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου με μισθώτρια την Ιωάννα Κελλάρη του Παναγιώτη.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 45 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α’/14.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρ. 69 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/τ. Α’/1-4-2016) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», προστέθηκε παρ. 2β στο άρ. 5 του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σ’ αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας».

Με την υπ’ αριθ. 4826/11-4-2016 δήλωση βουλήσεως την οποία μας επέδωσε η ίδια την ανωτέρω ημερομηνία, η Ιωάννα Κελλάρη του Παναγιώτη, μισθώτρια δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται στον α’ όροφο επί της οδού Αστέρη Κοββατζή 8 στη Δ.Κ. Κιάτου και χρησιμοποιείται ως γραφείο, ζήτησε την παράταση της μισθωτικής της σχέσης με το Δήμο, διότι καλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας, το εν λόγω ακίνητο μισθώθηκε αρχικά στην πατέρα της αιτούσας Παναγιώτη Κελλάρη του Δημητρίου την 30η Αυγούστου 1996 κατόπιν δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας (δημοπρασία) που έλαβε χώρα κατά το έτος αυτό. Η αρχική σύμβαση προέβλεπε χρόνο μίσθωσης έξι (6) ετών.

Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 5 του Π.Δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων που ίσχυε κατά το χρόνο υπογραφής της συγκεκριμένης μισθωτικής σύμβασης, οι μισθώσεις αυτού του είδους (επαγγελματικές) ισχύουν για δώδεκα (12) έτη, ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρ. 7 του ν. 2741/1999 (Α’ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή.

Πράγματι και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η αρχική μισθωτική σχέση της ανωτέρω παρατάθηκε αυτοδίκαια για έξι (6) επιπλέον έτη από τη λήξη του συμφωνητικού, ήτοι μέχρι και την 30η Αυγούστου 2008, με νεότερες δε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατάθηκε η μισθωτική σχέση έως και την 30η Αυγούστου 2016.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 182/2014 Απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μεταβίβαση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης από τον Παναγιώτη Δ. Κελλάρη στην κόρη του Ιωάννα Κελλάρη.

Τέλος η ως άνω αναφερόμενη μισθώτρια, είναι απολύτως τυπική στην εξόφληση των μηνιαίων μισθωμάτων της καταβάλλοντας ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της προς το Δήμο Σικυωνίων, μη έχοντας οιαδήποτε οφειλή προς την υπηρεσία μας.

Συνεπώς ικανοποιούμενων των προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις της ως άνω αναφερθείσας νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική δήλωση βουλήσεως της Ιωάννας Κελλάρη του Παναγιώτη, η υφιστάμενη μισθωτική της σχέση, θα πρέπει να παραταθεί αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της, ήτοι έως και την 30η Αυγούστου 2028.

O Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την από 20-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

              

                      Μειοψηφούντος της Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαυραγάννη Κυριακής, η οποία έδωσε λευκή ψήφο.

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την παράταση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον α’ όροφο επί της οδού Αστέρι Κοββατζή στην Δ. Κ. Σικυωνίων, με μισθώτρια την κ. Ιωάννα Κελλάρη του Παναγιώτη,   για χρονικό Διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της, ήτοι έως και την 30η Αυγούστου 2028 .

Β. Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για δικές της ενέργειες .

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 301/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email