302/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 302/2021 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση-

περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 13120/06.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί,

 

Θέμα : «Εισήγηση για την Εξωδικαστικό  Συμβιβασμό  για ιδιοκτησία με ΚΑ 050954, ΟΤ 9Β    στην Π.Ε. άρθρου 13 Κιάτου,» 

           

Με την αριθ. 12931/04-10-2021 αίτησή της η κ. Μπερεβέσκου Ειρήνη-Ευθυμία  και τα συμπληρωματικά προσκομισθέντα στοιχεία με την αριθ.13099/6-10-2021 αίτησή της, επιθυμεί να προχωρήσει σε Εξωδικαστικό Συμβιβασμό για την εισφορά της που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων.

Σύντομο Ιστορικό :

Η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 050954 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνα 9B  έχει αρχικό εμβαδόν 392,52τμ, και τελικό εμβαδόν 392.19τμ. ανήκει στην Πολεοδομική Ενότητα Άρθρου 13  Κιάτου.

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει στον Μπερεβέσκο Παναγιώτη του Ευαγγέλου και της Μαρίας κατά 50% και στην Μπερεβέσκου Ειρήνη-Ευθυμία του Ευαγγέλου και της Μαρίας κατά 50%, με το υπ΄αρ. 65246/1997 συμβόλαιο. Η κυρωμένη πράξη εφαρμογής για την συγκεκριμένη ιδιοκτησία μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Σικυώνος με το υπ. αρ. 850/13-09-2019 πιστοποιητικό. 

Με την υπ΄ αριθμό 19.765/25-11-2019 Δωρεά εν ζωή, με πιστοποιητικό μεταγραφής 1202/18-12-2019, το ακίνητο περιήλθε εξ ολοκλήρου (ποσοστό 100%) στην Ειρήνη-Ευθυμία Μπερεβέσκου του Ευαγγέλου και της Μαρίας.

Σύμφωνα με τους πίνακες της Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής  άρθρου 13, η ιδιοκτησία με ΚΑ 050954, οφείλει, από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα, 68,74 τετραγωνικά μέτρα.

Στο οικοδομικό τετράγωνο 9Β και σύμφωνα με την αριθ.306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η τελική τιμή οικοπέδου καθορίστηκε σε 152,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ποσό που οφείλει η ιδιοκτησία με ΚΑ 050954 είναι 10.503,47ευρώ. Δέκα χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά.    Καλείστε όπως λάβετε απόφαση σχετικά με το θέμα.

Επισυνάπτονται :

  • Αίτηση
  • Πίνακα Πράξης Εφαρμογής
  • Απόσπασμα Σχεδίου  
  • Συμβόλαιο αρ. 19.765/25-11-2019
  • Απόφαση 306/2020 Δημοτικού συμβουλίου 
 

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

 

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το αρ. πρωτ. 13120/06.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την δικηγόρο κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που προκύπτουν από το αρ. πρωτ.  13120/06.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αρ. πρωτ. 12931/04.10.2021 αίτηση της Μπερεβέσκου Ειρήνης-Ευθυμίας.

 

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 302/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email