300/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  300/2020

Περίληψη: Καθορισμός Ειδικής αμοιβής δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ. 388/2020 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  30ο

 

Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός Ειδικής αμοιβής  δικηγόρου  σύμφωνα με την αριθ.  388/2020 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής» ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 388/2020 με ΑΔΑ: 6ΔΚΜΩ1Θ-Σ1Α απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 388/2020   Θέμα 27ο

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως  κατά τη συζήτηση της ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Τμήμα Αναστολών), κατά τη συζήτηση της ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων (παράσταση και υπόμνημα), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Τμήμα Αναστολών), κατά τη συζήτηση της ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ορισθείσας δικασίμου της, την 15η/12/2020  ή  οποτεδήποτε συζητηθεί το προαναφερθέν ένδικο βοήθημα από αναβολή ή ματαίωση.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Β. Την από 10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου η οποία ακολουθεί:

                                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ        

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιθ Νόμου 3852/2010)

Κατά το εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό είχε τροποποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4690/2020 περί  «Κύρωσης: α)της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλων διατάξεων»  οριζόταν ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή (…) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους (…).»

 

Ακολούθως, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4735/2020 περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμισης οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεων για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων διατάξεων» η προπαρατεθείσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε ως εξής: « (…)Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).»

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής ενός δήμου και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του, να ανατίθεται σε δικηγόρο ο χειρισμός μεμονωμένων εξώδικων ή δικαστικών υποθέσεών του που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η καταβολή ειδικής αμοιβής, κατά παρέκκλιση των ελάχιστων νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων, η οποία καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια.

Τόσο όμως η απόφαση για την ανάθεση της εντολής όσο και αυτή για τον καθορισμό της ειδικής αμοιβής είναι απαραίτητο να προηγούνται της εκτέλεσής της και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίζονται, κατά τρόπο ειδικό και σαφή, οι συγκεκριμένες υποθέσεις και τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενό της και να προλαμβάνεται η δημιουργία μελλοντικών αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου.

 

Με την υπ’ αρίθμ. 388/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η Σοφία Παπαδοπούλου , «προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της από 22-10-2020 και με αρ. κατ. ΑΜ43/2020 αίτηση της εταιρείας [ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] με τη οποία ζητά να ανασταλεί η με αρ. 1291/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και η με αρ. 219/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, για τους λόγους που αναφέρουν σ’ αυτήν» .

Η εν λόγω αίτηση προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, κατά τη δικάσιμο της 15-12-2020.

 

Εφόσον η παρούσα υπόθεση, έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και  εμπειρία, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αποφανθεί για τον καθορισμό της αμοιβή της σύμφωνα με την από 10-12-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 12870/10-12-2020 επιστολή  της πληρεξούσιας δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο (744,00€).

 

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης  προηγείται υποχρεωτικά -κατά κανόνα- όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Συνεπώς, σε περίπτωση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο, η συμφωνημένη αμοιβή του οποίου καθορίζεται απαραιτήτως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 90/2018, 255/2017, 204/2017), η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από το δήμαρχο πριν από την απόφαση του συμβουλίου, λαμβάνοντας αναγκαστικά υπόψη το κατ’ εκτίμηση ύψος δαπάνης.

Κιάτο   10  Δεκεμβρίου   2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος       

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                           Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Γ.  Την με αριθ. πρωτ. 12892/10-12-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης πίστωσης με Α/Α 432 της Οικονομικής Υπηρεσίας και Α.Δ.Α:  9ΟΒΔΩ1Θ-ΛΦ3.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα
 • το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί
 • εξειδικευμένη γνώση και  εμπειρία (άρθρο 72 παρ. 1 ιθ του Ν3852/2010)  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

Α.Καθορίζει, το ποσό των 600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 744,00€, ως ειδική αμοιβή της δικηγόρου, κας Παπδοπούλου Σοφίας  για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση και υπόμνημα), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Τμήμα Αναστολών), κατά τη συζήτηση της ΑΝΜ43/23.10.2020 αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ορισθείσας δικασίμου της, την 15η/12/2020  ή  οποτεδήποτε συζητηθεί το προαναφερθέν ένδικο βοήθημα από αναβολή ή ματαίωση, σύμφωνα  με την αριθ. 388/2020 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής,  όπως αυτή  αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Η δαπάνη  θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.005 η οποία είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο:  «Αμοιβές Νομικών έτους 2020» .

 

Γ. Η πληρωμή του εν λόγω Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 300 /2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email