300/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31/27.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 300/2019   Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15598/23.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις της § 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4841/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα :

[…….1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. 2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης, ως άνω, στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική ανακοίνωση. 3. Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη-τεχνικούς υπαλλήλους, όπως έχει προκύψει με βάσει τα κριτήρια του άρθρου 4 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. ……………4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών…..] [για ανοικτές διαδικασίες και όχι συνοπτικούς διαγωνισμούς].

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Επιτροπή Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων  Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2020
     
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης

  1. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
2. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών   2. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ5 Μηχανολόγων  Μηχανικών   3. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

Έργο & αρμοδιότητα της επιτροπής είναι :

Να διενεργεί την κλήρωση από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.) και να παράγει το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό στην απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

Β. Διαθέτει  τα παραπάνω μέλη  για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής στα ΝΠ του Δήμου Σικυωνίων:

  • Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ».
  • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 300/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email