300/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  300/2019

Περίληψη: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Βεβαίωση και είσπραξη  τελών από το προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.13000/25.10.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος 
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Τσιόγκας Νικόλαος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος  19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης                  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς
1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Γαλάνης Βασίλειος  
       
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.ΛεονάρδουΑ.(Σικυώνος-Κιάτου)

 

2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Δρόλιας- Πανταζής Π.   (Κυλλήνης) 5. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 6. Κοτούλας  Γ. (Μουλκίου) 7.Παπαγεωργόπουλος   Ν.

                                        (Κεφαλαρίου)

8. Παπακωνσταντίνου Η. (Τιτάνης) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραυτόπουλος Π. (Πασίου) 11. Τρίμης Α. (Κλημεντίου)
12. Μιχόπουλος  Ι. (Κ. Διμηνιού)      
       
Α π ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 7. Στριφτόμπολας  Α.( Γκούρας)
8.  Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9.Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 10.Παπαδόπουλος Θ. (Ασπροκάμπου) 11. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 14.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 15.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
16.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 17.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 18. Σκούπας Α. (Μποζικών) 19.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού) 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 22.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Παπαβασιλείου Νικ.  (κατά  την συζήτηση του 9ου θέματος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλ/λος του Δήμου Σικυωνίων Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

 

1ο  Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 204/2019 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Βεβαίωση και είσπραξη  τελών από το προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

α) Την από 10-7-2019 Θετική Γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Μπλέσιου Γεωργίου περί  αναγκαιότητας ή μη σύναψης της προαναφερόμενης σύμβασης.

β) Την με αριθ. πρωτ.  486/21-10-2019 εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

γ)Την αριθ. 61/2019 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Βεβαίωση και είσπραξη  τελών από το προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»,

 

δ) Το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που ακολουθεί:

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)

 

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

για το Έργο

«Βεβαίωση και Είσπραξη τελών από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»

 

 

ΚΙΑΤΟ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Βεβαίωση και Είσπραξη τελών από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»

ΜΕΤΑΞΥ:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,
 2. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,

Στο Κιάτο, σήμερα την  ……/……/……. ημέρα της εβδομάδας ………………, μεταξύ των ακόλουθων συμβαλλόμενων :

 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………………………………. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Λήπτης των Υπηρεσιών».
 2. Τον Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………………………, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Πάροχος των Υπηρεσιών».

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την αριθ. …………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 3. Την αριθ. …………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σκοπός της σύμβασης είναι η βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων.

Όπου ακολούθως αναφέρεται «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» θα νοείται η «Βεβαίωση και Είσπραξη τελών από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων για την «Βεβαίωση και Είσπραξη τελών από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»  αφορούν την εκτέλεση της βεβαίωσης και είσπραξης των υπέρ του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων  προβλεπόμενων ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ,των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ του άρθρου 1 του Ν.4256/2014.

Ο «Λήπτης των Υπηρεσιών» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ……/…..-…..-…… έγγραφό του προς το Δήμο Σικυωνίων, δηλώνει αδυναμία εκτελέσεως των «Υπηρεσιών», λόγω έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής.

Ο Δήμος Σικυωνίων, διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση και παροχή των “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και ορθή υλοποίηση και παροχή των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.06) στο άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10), στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση των οικονομικών εργασιών της βεβαίωσης και είσπραξης των προβλεπόμενων ανταποδοτικών δικαιωμάτων των υπέρ του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων, προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ,των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ του άρθρου 1 του Ν.4256/2014, από το προσωπικό του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο «Λήπτης των Υπηρεσιών» αναλαμβάνει:

 1. Να παρέχει και να παραδίδει στον Δήμο Σικυωνίων τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των Υπηρεσιών που του παρέχονται.
 2. Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Σικυωνίων την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση και την παροχή των Υπηρεσιών.
 3. Να διασφαλίσει την έγκαιρη και έγκυρη παροχή των υπηρεσιών προς αυτόν με την εντός των νομίμων προθεσμιών παροχή των οικονομικών στοιχείων και των απαιτήσεών του προς τρίτους.
 4. Να παρακολουθεί την παροχή των Υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους.
 5. Να συνεργάζεται με το «Παρέχοντα τις Υπηρεσίες» καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών

 

2.2. Ο «Πάροχος των Υπηρεσιών» αναλαμβάνει:

 1. 1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα.
 2. Να παρέχει και να εκτελεί τις υπηρεσίες και εργασίες που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, προσηκόντως και εμπροθέσμως, σε συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το αντικείμενο αυτής.
 3. Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση Υπηρεσιών
 4. Να εισπράττει όλα τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για λογαριασμό αυτού, τρέχουσας ή παρελθούσης χρήσης, εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.
 5. Να καταθέτει τις εισπράξεις σε λογαριασμό όψεως στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
 6. Να εκδίδει προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και άλλες ενημερωτικές πράξεις σχετικά με τις οφειλές των υπόχρεων και φροντίζει για την επίδοσή τους κατά τα νομίμως και από τον παρόντα οργανισμό προβλεπόμενα.
 7. Να παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ποσών κατά κατηγορία εσόδου καθώς και να εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 8. Να παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 9. Να διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να ενημερώνει το λογιστικό σύστημα της υπηρεσίας με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 10. Να μεριμνά για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης, δεν θα απαιτηθεί η καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με τη στελέχωση με προσωπικό του αντίστοιχου τμήματος του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται τριμελές όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 • δύο (2) εκπροσώπους του «Λήπτη των Υπηρεσιών», με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 • έναν (1) εκπρόσωπο του «Παρόχου των Υπηρεσιών», με τον αναπληρωτή του.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον «Πάροχο των Υπηρεσιών», η υποκατάστασή του από τρίτο για την παροχή των «Υπηρεσιών». Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του «Λήπτη των Υπηρεσιών», ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του «Πάροχο των Υπηρεσιών».

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο [2] πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Για το

ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • τα παραπάνω αναφερθέντα
 • τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κ. Δ. & Κ.»
 • τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο:   «Βεβαίωση  και είσπραξη τελών από το Προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων», το σχέδιο της οποίας αναγράφεται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι, εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων «Παρόχου των Υπηρεσιών», στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το  άρθρο 5 της προαναφερόμενης  προγραμματικής σύμβασης το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δομετίου Βασίλειο, αναπληρούμενο από τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη  .

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 300/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email