300/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/02-10-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10588/28-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

 

**************************************************

Με την αριθμ. 350/25-09-2018 2017 (ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩ1Θ-Ξ5Ω) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 50289/19-09-2018 (ΑΔΑ:Ω46Μ465ΧΘ7-ΗΙ3) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» από πιστώσεις (ΣΑΕ 055).
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η απόδοση του παραπάνω θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ., η δε ισχύς της απόφασης ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοσή της.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018 στις Τοπικές Κοινότητες ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων και οι οποίες σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 216770/1191/14-08-2018 (ΑΔΑ: 7Α2Ο7Λ1-3ΝΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά ως εξής:
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

         Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση συνολικού ποσού 200.000,00 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.64.6262.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 62.000,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Στον Κ.Α. 02.64.6662.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Στον Κ.Α. 02.64.6662.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Ασφάλτου για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 23.600,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Στον Κ.Α. 02.63.6262.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 40.000,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τ από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1.
ΕΣΟΔΟ:
Στον Κ.Α. 06.00.1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055}.

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

200.000,00 €

1.1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 200.000,00 € για ενίσχυσή του.

2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 200.000,00 €.

Μεταφορά

μέσω

Αποθεματικού πίστωσης ποσού

200.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.64.6262.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 62.000,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
  2.2
Στον Κ.Α. 02.64.6662.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
2.3 Στον Κ.Α. 02.64.6662.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Ασφάλτου για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 23.600,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
2.4 Στον Κ.Α. 02.63.6262.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 40.000,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 300/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-10-2018

Print Friendly, PDF & Email

300/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/02-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10588/28-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Με την αριθμ. 350/25-09-2018 2017 (ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩ1Θ-Ξ5Ω) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 50289/19-09-2018 (ΑΔΑ:Ω46Μ465ΧΘ7-ΗΙ3) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» από πιστώσεις (ΣΑΕ 055).
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η απόδοση του παραπάνω θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ., η δε ισχύς της απόφασης ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοσή της.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018 στις Τοπικές Κοινότητες ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων και οι οποίες σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 216770/1191/14-08-2018 (ΑΔΑ: 7Α2Ο7Λ1-3ΝΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά ως εξής:
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

         Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση συνολικού ποσού 200.000,00 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

         Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.64.6262.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,   του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Στον Κ.Α. 02.64.6662.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 51.200,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
Στον Κ.Α. 02.64.6662.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τ από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1.
ΕΣΟΔΟ:
Στον Κ.Α. 06.00.1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055}.

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

200.000,00 €

1.1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 200.000,00 € για ενίσχυσή του.

2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 200.000,00 €.

Μεταφορά

μέσω

Αποθεματικού πίστωσης ποσού

200.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.64.6262.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
2.2
Στον Κ.Α. 02.64.6662.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 51.200,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.
2.3
Στον Κ.Α. 02.64.6662.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 74.400,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 300/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-10-2018

Print Friendly, PDF & Email