300/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 300/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 29ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου, χρήσεως 2017»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙΕΛΕΓΚΤΕΣΕ.Π.Ε.
Α/Α CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

79212100-4

Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου

Εργασίες Ελέγχου Oικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Χρήσεως 2017 Υπηρεσία 1 8.064,52 8.064,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.064,52
Φ.Π.Α.(24%) 1.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους2017»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

79211000-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους 2017 Υπηρεσία 1 6.000,00 6.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00
Φ.Π.Α.(24%) 1.440,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα τζετ-σκι»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: M.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. MARZI BOUTIQUE HOTEL, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) συμπερ. ο ΦπΑ 13%
1 Δίκλινο δωμάτιο 20 1.000,00
Δημοτικός Φόρος 0,5/δωμάτιο 10,00
Συνολικό ποσό 1.010,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα τζετ- σκι»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χρήστος Πάππας, Ξενοδοχείο «PAPPAS»
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) συμπερ. ο ΦπΑ 13%
1 Δίκλινο δωμάτιο 25 1.250,00
  Δημοτικός Φόρος 0,5/δωμάτιο 12,50
  Συνολικό ποσό 1.262,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Ενοικίαση χημικών τουαλετών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κωνσταντίνος Καλλιανιώτης
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Ενοικίαση – μίσθωση χημικής τουαλέτας Τεμ. 2 150,00 300,00
ΣΥΝΟΛΟ
300,00
Φ.Π.Α. 24% 72,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 372,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Υπηρεσία χρονομέτρησης και έκδοσης αποτελεσμάτων αγώνων Τριάθλου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PORTELLIG.- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε.
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Υπηρεσία χρονομέτρησης και έκδοσης αποτελεσμάτων αγώνων Τριάθλου στις 7/7/2018   στην λίμνη Δόξας κατ’ αποκοπή 1 564,52 564,52
ΣΥΝΟΛΟ
564,52
Φ.Π.Α. 24% 135,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700,00

Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνικός Ασφαλείας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ώρες) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Τεχνικός   Ασφαλείας 81,95 3.500,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 3.500,00
ΦΠΑ (-) (€):
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 3.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Συντήρηση Κατασκήνωσης Κλημεντίου»,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Μηχανικός εκσκαφέας έως και 100 hp ΩΡΑ 30 40,00 1.200,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων ΩΡΑ 32 25,00 800,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 2.000,00
ΦΠΑ (24%):    480,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    2.480,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp

ΩΡΑ

160 36,00 5.760,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους 200 24,30 4.860,00
3 Φορτηγό με γερανό έως και 10 τόνους 150 27,00 4.050,00
4 Εκσκαφέας – Φορτωτής έως και 100hp 200 31,50 6.300,00
5 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 ΒΑR 70 40,50 2.835,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 23.805,00
ΦΠΑ (24%) (€): 5.713,20
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 29.518,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. Σικυωνίων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp Ώρες 56,00 40,00 2.240,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους Ώρες 31,00 27,00    837,00
3 Εκσκαφέας – Φορτωτής έως και   100hp (τύπου Bobcat) Ώρες 56,00 35,00 1.960,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 5.037,00
Φ.Π.Α. 24% (€): 1.208,88
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη: 6.245,88

Β’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΥ 2211 ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εξαγωγή, επισκευή σασμάν και επανατοποθέτηση 1 1.100,00 1.100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.100,00
  Φ.Π.Α. 24% 264,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.364,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 300/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

300/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 300/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 29ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου, χρήσεως 2017»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙΕΛΕΓΚΤΕΣΕ.Π.Ε.
Α/Α CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

79212100-4

Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου

Εργασίες Ελέγχου Oικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Χρήσεως 2017 Υπηρεσία 1 8.064,52 8.064,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.064,52
Φ.Π.Α.(24%) 1.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους2017»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

79211000-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης έτους 2017 Υπηρεσία 1 6.000,00 6.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00
Φ.Π.Α.(24%) 1.440,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα τζετ-σκι»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: M.G. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. MARZI BOUTIQUE HOTEL, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) συμπερ. ο ΦπΑ 13%
1 Δίκλινο δωμάτιο 20 1.000,00
Δημοτικός Φόρος 0,5/δωμάτιο 10,00
Συνολικό ποσό 1.010,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα τζετ- σκι»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χρήστος Πάππας, Ξενοδοχείο «PAPPAS»
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) συμπερ. ο ΦπΑ 13%
1 Δίκλινο δωμάτιο 25 1.250,00
  Δημοτικός Φόρος 0,5/δωμάτιο 12,50
  Συνολικό ποσό 1.262,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Ενοικίαση χημικών τουαλετών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κωνσταντίνος Καλλιανιώτης
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Ενοικίαση – μίσθωση χημικής τουαλέτας Τεμ. 2 150,00 300,00
ΣΥΝΟΛΟ
300,00
Φ.Π.Α. 24% 72,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 372,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Υπηρεσία χρονομέτρησης και έκδοσης αποτελεσμάτων αγώνων Τριάθλου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PORTELLIG.- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε.
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Υπηρεσία χρονομέτρησης και έκδοσης αποτελεσμάτων αγώνων Τριάθλου στις 7/7/2018   στην λίμνη Δόξας κατ’ αποκοπή 1 564,52 564,52
ΣΥΝΟΛΟ
564,52
Φ.Π.Α. 24% 135,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700,00

Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνικός Ασφαλείας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ώρες) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Τεχνικός   Ασφαλείας 81,95 3.500,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 3.500,00
ΦΠΑ (-) (€):
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 3.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Συντήρηση Κατασκήνωσης Κλημεντίου»,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Μηχανικός εκσκαφέας έως και 100 hp ΩΡΑ 30 40,00 1.200,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 10 τόννων ΩΡΑ 32 25,00 800,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 2.000,00
ΦΠΑ (24%):    480,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    2.480,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp

ΩΡΑ

160 36,00 5.760,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους 200 24,30 4.860,00
3 Φορτηγό με γερανό έως και 10 τόνους 150 27,00 4.050,00
4 Εκσκαφέας – Φορτωτής έως και 100hp 200 31,50 6.300,00
5 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 ΒΑR 70 40,50 2.835,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 23.805,00
ΦΠΑ (24%) (€): 5.713,20
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 29.518,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. Σικυωνίων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp Ώρες 56,00 40,00 2.240,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους Ώρες 31,00 27,00    837,00
3 Εκσκαφέας – Φορτωτής έως και   100hp (τύπου Bobcat) Ώρες 56,00 35,00 1.960,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 5.037,00
Φ.Π.Α. 24% (€): 1.208,88
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη: 6.245,88

Β’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΥ 2211 ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εξαγωγή, επισκευή σασμάν και επανατοποθέτηση 1 1.100,00 1.100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.100,00
  Φ.Π.Α. 24% 264,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.364,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 300/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email