30/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   12ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

30/2023

  Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή, στα αρμόδια δικαστήρια, αιτήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εντός πολεοδομικών περιοχών του άρθρου 13 του ν.1337/83, κατόπιν -γνωμοδότησης- και μετά το αριθμ. πρωτ. 2142/8-2-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

1]την από 8/2/2023 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει την 392/2022 απόφασης, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας  ….. «…..συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί υποβολής αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για το δικαστικό προσδιορισμό των προαναφερόμενων τιμών.»

2]το αρ. πρωτ.  2142/8-2-23 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 1947/6.2.2023 έγγραφο των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας που ακολουθεί,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ
Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα, Γ. Μαστέλλου

Τηλ.: 2742360123, 2742360105

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

1) Προϊστάμενο Τμ. Πολεοδομίας 

    κ. Τιμ. Χασιώτη

2) Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.

    κ. Βασ. Παπαβασιλείου

 

ΚΟΙΝ:

1) Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας

    κ. Κων/νο Σαρχάνη

2)  Δήμαρχο Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωτέων ακινήτων στην Πολεοδομική Ενότητα των περιοχών του Άρθρου 13»

Σχετ.: 1. Το υπ’ αρ106510/13-12-2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κορινθίας

Στις 13-12-2022 εστάλη από την Κτηματική υπηρεσία Κορινθίας το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο κοινοποιείται στον Δήμο Σικυωνίων η έκθεση της Επιτροπής του άρ.15 ν.2882/2001 περί εκτίμησης της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων των πολεοδομικά προβληματικών περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρ.13 του ν.1337/1983 και για τις οποίες η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε με την 360011/6713/2018/27-02-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα ορισμού δικηγόρου, ο οποίος θα υποβάλλει αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης στο αρμόδιο δικαστήριο και παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες προς την Οικονομική Επιτροπή και την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τον ορισμό δικηγόρου και την ανάληψη υποχρέωσης για την αμοιβή του αντίστοιχα.

 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το 94670/21-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής […]». Κατά συνέπεια, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής καθυστέρησης που σημειώθηκε από πλευράς της Επιτροπής του άρ. 15 ν. 2882/2001, ο Δήμος θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες καθώς το δικαίωμα βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα θα απολεσθεί μετά την 31-12-2024.

 

Η υπάλληλος του Τμ. Πολ/μίας

 

Κων/να Πέππα

ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Η υπάλληλος του Τμ. Πολ/μίας

(με ανάθεση παράλληλων καθηκόντων)

Γεωργία Μαστέλλου

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 392/2022 απόφαση ΟΕ
  • την από 8.2.2023 γνωμοδότηση,
  • το αρ. πρωτ. 2142/8-2-23 διαβιβαστικό της ΤΥ,
  • την 94/2023 ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία για τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωτέων ακινήτων στην Πολεοδομική Ενότητα των περιοχών του άρθρου 13 του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 172,36€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email