30/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ:9ΑΡΒΟΚ3Ξ-ΠΨΛ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                  

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της8/16-9-2022 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 30/2022

 

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

 

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  16 Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ153/12-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), σε κάθε ένα μέλος χωριστά όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

 

 

 

 

 

           

 

  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και απευθείας ανάθεση μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) που αφορά τη σύσταση συγχώνευση Νομικών  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/0806-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές όπως ισχύει.
 4. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 5. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (1003/30.05.2008 τεύχος Β΄)κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ2646/25.08.2016 τεύχος Β΄) που αφορά τη Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 7. Την λοιπή ισχύουσα «περί κυλικείων», νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, κ.α του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων.
 8. Την αριθ.24/2022(ΑΔΑ:6ΨΗΟΟΚ3Ξ-41Χ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της σύμβασής του.
 9. Την αριθ. 25/2022(ΑΔΑ:ΩΑΕ3ΟΚ3Ξ-3ΨΣ)απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 10. Τηναριθμ.πρωτ:121/23-6-2022(ΑΔΑ:Ψ9ΙΘΟΚ3Ξ-ΒΥ8)Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού  για μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού  Σχολείου  Κιάτου.
 11. Το αριθμ. πρωτ: 119/23-6-2022 έγγραφο με τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 12. Την αριθμ. 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ) Απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που αφορά την Συγκρότηση Επιτροπής για τον διαγωνισμό του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

 1. Το αριθμ. πρωτ: 147/27-7-2022 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ) Απόφαση Προέδρου με την οποία κηρύσσει  τη δημοπρασία ΑΓΟΝΗ.
 2. Το αριθμ. πρωτ: 148/17-8-2022 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ) Απόφαση Προέδρου με την οποία κηρύσσει τη δημοπρασία  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΝΗ.
 3. Την αριθμ πρωτ: 150/8-9-2022 Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Καδά Διαμάντω του Χρήστου με την οποία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης του  κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Η  Σχολική   Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών του και αφού έλαβε υπόψη:

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 1. Εγκρίνει α) Το αριθμ. πρωτ:147/27-7-2022 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ) Απόφαση Προέδρου με την οποία κηρύσσει  τη δημοπρασία ΑΓΟΝΗ, αφού δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση και

β)το αριθμ. πρωτ: 148/17-8-2022 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 09/2022 (ΑΔΑ:6ΗΜΒΟΚ3Ξ-ΖΣΡ) απόφαση Προέδρου με την οποία κηρύσσει τη δημοπρασία  οριστικά ΑΓΟΝΗ.

 1. 2. Κατακυρώνει με απευθείας ανάθεση τον προαναφερόμενο διαγωνισμό στην κ. Καδά Διαμάντω του Χρήστου  η οποία προσκόμισε όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,   με ποσό ανά μαθητή  τεσσάρων ευρώ (4,00), διότι η οικονομική προσφορά της είναι συμφέρουσα.
 2. 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  30/2022

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Κιάτο  19-9-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email