30/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /1.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   30/2022

Περίληψη: Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος στην οδό Κλεοβούλου αριθ. 7 στη Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου .

 

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος

 

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Μυττάς Ιωάννης   

 

2 Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Νανοπουλος Βασιλειος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)  
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος στην οδό Κλεοβούλου αριθ. 7 στη Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/2/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 34 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.

 

 1. Την αριθμ. 5823/2021 αίτηση της κας Καραβελα, για άδεια απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία της.

 

 1. Το φωτογραφικό υλικό από την από 03/02/2022 αυτοψία της υπαλλήλου κας Γεωργίας Κόλλια
 1. Το γεγονός ότι στην οδό Κλεοβούλου αρ. 7, βρίσκεται η ιδιοκτησία της κας Καραβελα Αγγελικής έμπροσθεν της οποίας υφίστανται μία  είσοδος – έξοδος οχήματος, όπως διαπιστώνεται από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.

  Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

Να χορηγηθεί στην κα Καραβελα Αγγελική του Παντελή, άδεια τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων για είσοδο – έξοδο του οχήματος έμπροσθεν της εισόδου (parking) της παραπάνω ιδιοκτησίας, προκειμένου να  εξασφαλίζεται η πρόσβαση του οχήματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει.

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

 

 1. Εγκρίνει, το με αριθ. πρωτ. 5823/2021 αίτημα της κ.  Καραβέλα Αγγελικής   και συγκεκριμένα, την χορήγηση άδειας  τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου  οχήματος έμπροσθεν της εισόδου (parking) της ιδιοκτησίας της  η οποία  βρίσκεται στην οδό Κλεοβούλου  αριθ. 7, στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  μας,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται  στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 1. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 30/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email