30/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           ΑΔΑ:ΩΘΝ9ΟΚ3Ξ-ΡΔΙ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)                                                                  

 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 11/10-12-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  30/2021

 

Περίληψη: Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2021.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 Δεκεμβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 133/06-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα           Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 3ο θέμα με τίτλο: «Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Το αριθ. πρωτ:-130/30-11-2021 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο  έχει σταλεί στην κ. Λινάρδου Βασιλική  και αφορά  την παράταση σύμβασης  προμήθειας καυσίμων.
 • Την αριθ. πρωτ:131/01-12-2021 υπεύθυνη δήλωση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία δηλώνει, ότι συμφωνεί να παραταθεί η αριθμ. πρωτ: 123/10-11-2021 σύμβαση μεταξύ της επιχείρησής της και του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)  από την ημερομηνία λήξης της  για πέντε (5) μήνες  μέχρι 31-5-2022 και
 • Το από 02-12-2021 πρακτικό  Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  της σύμβασης.

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την παράταση της αριθμ. πρωτ:123/10-11-2021 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησης της κ.     Λινάρδου Βασιλικής για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία της λήξης δηλαδή  μέχρι 31-5-2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2021 και υπογράφεται.

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-12-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                   

Print Friendly, PDF & Email