30/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5ης/22.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 30/2021   θέμα 4ο

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1589/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 11/02/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 11/02/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ.Μάρκου Λέγγα.

 

 

  1. Τροποποιεί το τεχ. πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

 

τεχνικό  πρόγραμμα «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}»

 

-συνεχιζόμενο-

Μείωση ποσού

κατά 72.541,81€

από 117.852,13€

σε  45.310,32€

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021

ΩΣ ΝΕΕΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 

Α’ προϋπολογισμός 1. Από Κ.Α. 02.10.6643.003 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 10.200,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.199,49€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου. Στον Κ.Α. 02.10.8116.002 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2020, σύμφωνα με την 351/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής -λόγω κατεπείγοντος- έπειτα από άγονο διαγωνισμό- (20SYMV0073833809)»,  ποσό  1.199,49€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-548/2020).
2. Από Κ.Α. 02.00.6221.004  «Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 4.175,23 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  454,48€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.00.8113.009 των εξόδων «Οφειλόμενα για εξόφληση του υπ’ αρίθμ. 363/31-12-2020 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ποσού 454,48€ από συνολικό ποσό Συμβάσεων 11.647,12€ {20SYMV006672020 & 20SYMV006672797} για Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου για το έτος 2020»,  ποσό  454,48€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-549/2020).
3. Από Κ.Α. 02.00.6117.010  «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 1.780,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.178,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου Στον Κ.Α. 02.00.8113.003 των εξόδων «Οφειλόμενα για  παροχή υπηρεσιών υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/19 (Α΄137), σύμφωνα με την 30/2019 Τεχν. Περιγρ. της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. & την 347/2019 Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση»,  ποσό  1.178,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-537/2020).
4. Από Κ.Α. 02.64.7336.001  «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 117.852,13€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  72.541,81€ προερχόμενο από (ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε) Στον Κ.Α. 02.64.8122.004 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 10ου Λογ/σμού & Πιστ/σης έργου (Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» Σύμβαση ποσού 570.327,21 {18SYMV003003670}»,  ποσό  72.541,81€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-541/2020).
5. Από Κ.Α. 02.64.7336.002  «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 16.346,02€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  12.221,43€ προερχόμενο από (ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.) Στον Κ.Α. 02.64.8122.005 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 7ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} {18SYMV003306692}»,  ποσό  12.221,43€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-544/2020).
6. Από Κ.Α. 02.00.6117.015  «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 5.659,98€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.331,76€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου Στον Κ.Α. 02.00.8113.005 των εξόδων «Οφειλόμενα για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 1/2020  Τεχν. Περιγραφή Εργασίας της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας (20SYMV006353698)»,  ποσό  1.331,76€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-545/2020).
7. Από Κ.Α. 02.70.6662.001  «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων»,  ποσού 2.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 483,60€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου. Στον Κ.Α. 02.70.8116.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με την αρίθμ. 24/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,  ποσό 483,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-552 & 553/2020).
8. Από Κ.Α. 02.00.6117.031  «Παροχή Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών-εκροών πρατηρίου καυσίμων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 471,20€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου Στον Κ.Α. 02.00.8113.010 των εξόδων «Οφειλόμενα για παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με την αρίθμ. 14/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχ/λογικού Εξοπλισμού»,  ποσό 471,20€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-558/2020).

 

9. Από Κ.Α. 02.20.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  ποσού 9.152,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 78,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.20.8117.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για Ασφάλιση ενός καινούργιου απορριμματοφόρου του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 25/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχ/λογικού Εξοπλισμού»,  ποσό   78,00€    δημιουργώντας   νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-559/2020).
10.  Από Κ.Α. 02.70.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,  ποσού 1.038,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 74,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.8117.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για Ασφάλιση ενός καινούργιου απορριμματοφόρου του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 25/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχ/λογικού Εξοπλισμού»,  ποσό   74,00€    δημιουργώντας   νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-559/2020).
11. Από Κ.Α. 02.20.7135.004  «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019)», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 200.756,00 €   μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 42.611,45€ προερχόμενη από Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

 

Στον Κ.Α. 02.20.8121.002 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4 Χ 4 Διπλής Καμπίνας, σύμφωνα με την 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχ/λογικού Εξοπλισμού (Επιχ. Υπ. Εσωτερικών)»,  ποσό 42.611,45€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-560/2020).
12. Από Κ.Α. 02.20.6263.002  «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 12.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.299,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.20.8113.005 των εξόδων «Οφειλόμενα για ΕΚΤΑΚΤΗ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ  οχήματος του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 13232/17-12-2020 Πρακτικό Επιτροπής Ανάθεσης Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου», ποσό 1.299,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-550/2020).
13. Από Κ.Α. 02.15.6474.004  «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα », η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ με το ποσό των 4.988,43€ και ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με το ποσό των 3.800,00€ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 8.788,43€   μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.988,43€  προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου . Στον Κ.Α. 02.15.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα, σύμφωνα με την 2/2020 Μελέτη  Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην/κής Π.Ε. Κορινθίας-Τμήμα Κτην/κής & την 173/2020 Αποφ. Δημάρχου», ποσό 4.988,43€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-571/2020).
14. Από Κ.Α. 02.15.6474.002  «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ με το ποσό των 4.986,04€ και ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με το ποσό των 2.903,29€ προερχόμενο από Επιχση Υπουργείου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 7.889,33€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.986,04€  προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου . Στον Κ.Α. 02.15.8113.002 των εξόδων «Οφειλόμενα για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση & περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, σύμφωνα με την 3/2020 Μελέτη της Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην/κής Π.Ε. Κορινθίας-Τμήμα Κτην/κής  & την 172/2020 Αποφ. Δημάρχου απευθείας ανάθεση», ποσό 4.986,04€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-570/2020).
15.– Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.003 β) 02.30.6063.003 και γ) 02.35.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των α) 22.621,76 € β) 4.904,08 € και γ) 2.250,76 € αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.025,55€ + 373,76€ + 126,97€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

 

15.1 Στον Κ.Α. 02.20.8116.030  των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ παρελθόντος οικονομικού έτους»,  ποσό  3.025,55€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-567/2020).
15.2 Στον Κ.Α. 02.30.8116.030 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ παρελθόντος οικονομικού έτους»,  ποσό  373,76€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-567/2020).
15.3 Στον Κ.Α. 02.35.8116.030 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ παρελθόντος οικονομικού έτους»,  ποσό  126,97€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ:Α-567/2020).
16. Από Κ.Α. 02.30.7413.006  «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 29.069,53€   μεταφέρει  δια του αποθεματικού  πίστωση  ποσού 29.069,53€ προερχόμενη από {Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)} Στον Κ.Α. 02.30.8123.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για εξόφληση 1ου Λογ/σμού μελέτης με τίτλο [ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης & προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων & Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων] {Επιχ/γηση από Χρημ. Πρόγραμμα {[Επιχ. Μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.]} (Λογ. Τακτ/ση)», ποσό 29.069,53€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Λ-42/2020).

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΩΣ ΕΣΟΔΟ – ΕΞΟΔΟ

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΑΕ 055 ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ (ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ)

 

Β’ προϋπολογισμός 1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1322.032  «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» νέα πίστωση ποσού  223.000,00€  προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και μεταφέρει στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του. 1.1 Στον Κ.Α. 02.62.8121.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 12m3, σύμφωνα με την 3/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κιν. Μηχ. Εξοπλισμού – (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»,  ποσό  157.480,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-562/2020).

 

1.2 Στον Κ.Α. 02.62.7131.003  των εξόδων «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 65.520,00€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
2. εγγράφει  στο σκέλος των εσόδων και συγκριμένα στον Κ.Α.  06.00.1322.022  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού  9.994,40€  προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.   Στον Κ.Α. 02.64.8113.001 των εξόδων «Οφειλόμενα για αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.-ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005-(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-9-2018)}, σύμφωνα με την 45/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχν.Υπηρ. Σύμβαση ποσού 9.994,40€ {18SYMV004287082}»,  ποσό  9.994,40€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-569/2020).

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

 

Γ’ προϋπολογισμός Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό», ποσού 83.411,12€ μεταφέρει πίστωση ποσού 16.739,18€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 66.671,94 € ως κάτωθι:
1.-  Στον Κ.Α. 02.10.8113.018 των εξόδων «Οφειλόμενα για ΕΚΤΑΚΤΗ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ  οχήματος του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 13232/17-12-2020 Πρακτικό Επιτροπής Ανάθεσης Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου» ποσό 325,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ:Α-550/2020).
2.- Στον  Κ.Α. 02.30.8113.009 των εξόδων «Οφειλόμενα για ΕΚΤΑΚΤΗ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ  οχήματος του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 13233/17-12-2020 Πρακτικό Επιτροπής Ανάθεσης Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου», ποσό 1.275,67€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-551/2020).
3.- Στον  Κ.Α. 02.10.8113.003 των εξόδων «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19-06-2020 μέχρι 18-12-2020, σύμφωνα με την 11/2020 Τεχν. Περ. Εργ. της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & την 119/2020 Απ. Δημάρχου απευθείας ανάθεση {20AWRD006890654}», ποσό 1.190,40€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-574/2020).
4.- Στον  Κ.Α. 02.15.8117.001 των εξόδων «Οφειλόμενα μισθώματα ακινήτου στέγασης Υπηρεσιών των πρόσθετων  αρμοδιοτήτων του Δήμου μας στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)-ΕΤΟΥΣ 2020»,  ποσό 3.900,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-575/2020).
5.- Στον  Κ.Α. 02.10.8115.003    των εξόδων «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το προηγούμενο έτος» ποσό 498,56€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 300,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 798,56€ (ΧΕΠ: Α-543, 555 & 557/2020).
6.- Στον  Κ.Α. 02.00.8115.007 των εξόδων «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος» ποσό 497,76€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 400,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 897,76€ (ΧΕΠ: Α-542 & 556/2020).
7.- Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 των εξόδων «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.»  ποσό 9.051,79€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 21.425,89€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.477,68€ σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2020 και προγενεστέρων ετών.-

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021  ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

 

Δ’ προϋπολογισμός Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό» ποσού 66.671,94€ μεταφέρει πίστωση ποσού 50.468,96€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.202,98€ ως κάτωθι:
1.– Στον Κ.Α. 02.30.6262.013 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες)» δημιουργώντας νέα πίστωση χαρακτηριζόμενη ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με την  αρίθμ. 374/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13670/28-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες)»  ποσού 24.767,76€  βάσει της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 13689/29-12-2020 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV007945269 2020-12-29), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους
2.– Στον Κ.Α. 02.30.6262.020 των εξόδων «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές Κοινοχρήστων Χώρων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 09-02-2019» δημιουργώντας νέα πίστωση χαρακτηριζόμενη ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με την  αρίθμ. 416/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές Κοινοχρήστων Χώρων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 09-02-2019», ποσού 24.775,20€  βάσει της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 13816/30-12-2020 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV007962252 2020-12-30), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους
3.– Στον Κ.Α. 02.30.6266.010 των εξόδων «Τεχνική υποστήριξη Τοπογραφικού Εξοπλισμού»  ποσό 926,00€  ενισχύοντας την πίστωση  του ποσού  των 500,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.426,00€ χαρακτηριζόμενη ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ . σύμφωνα με την  αρίθμ. 401/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13861/31-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη Τοπογραφικού Εξοπλισμού», ποσού 1.426,00€  με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV0077970277 2020-12-31), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους.
Από Κ.Α. 02.70.6063.003  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  ποσού 1.153,97€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.099,65€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.6063.002 των εξόδων «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»ποσό   1.099,65€    χαρακτηριζόμενη ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  σύμφωνα με την  αρίθμ. 395/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13813/30-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας ποσού 1.099,65€ με ΑΔΑ: 67Ρ5Ω1Θ-ΟΙΑ, προερχόμενο από Ιδίους Πόρους.

 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΙ  ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021 ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΕΣ

 

Ε’ προϋπολογισμός 1.- Ο Κ.Α. 02.64.7331.003  «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΟ ΕΡΓΟ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 αντίστοιχα,  με το ποσό των 50.000,00€ προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,  μετά την αρίθμ. 21/28-01-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2Α0Ω1Θ-2ΤΓ) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ», βάση της οποία υπεγράφη η με αρίθμ. πρωτ.  1122/09-02-2021 σύμβαση ποσού 39.500,00€  με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV008112063 2021-02-09)  να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενο έργο για ποσό 39.500,00€.

 

Το υπόλοιπο ποσό των (50.000,00 – 39.500,00) 10.500,00€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

2.- Ο Κ.Α. 02.70.6262.028  «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 24.375,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με την  αρίθμ. 364/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13463/22-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 24.180,00€ βάσει της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 13513/23-12-2020 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV007916947 2020-12-23), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους

 

Το υπόλοιπο ποσό των (24.375,00 – 24.180,00) 195,00€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

 

3.- Ο Κ.Α. 02.45.6262.001  «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 24.800,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με την  αρίθμ. 387/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13735/29-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 24.773,34€ βάσει της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 13750/30-12-2020 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV007956040 2020-12-30), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους

 

Το υπόλοιπο ποσό των (24.800,00 – 24.773,34) 26,66€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

 

4.- Ο Κ.Α. 02.45.6262.007  «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ- ΦΕΝΕΟΥ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021},  με το ποσό των 24.800,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με την  αρίθμ. 388/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 13736/29-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 24.786,36€  βάσει της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 13749/30-12-2020 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (20SYMV007956274 2020-12-30), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους .

 

Το υπόλοιπο ποσό των (24.800,00 – 24.786,36) 13,64€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

 

 

  1. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email