30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

30/2020

Θέμα: Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών για την εκτέλεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των νομικών προσώπων του για τα έτη 2020-2021» συνολικού π/υ 828.860,98€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων

1.

Λέγγας Μάρκος
 1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Α’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών

για την εκτέλεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης

του Δήμου Σικυωνίων και των νομικών προσώπων του για τα έτη 2020-2021»

συνολικού π/υ 828.860,98€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες, το ως άνω θέμα και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής.

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων

και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021»

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83633)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 3η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83633, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 668.436,27€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 828.860,98€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).

 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 • Την αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2020-2021».

 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

 • Την με αριθμό 05/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.

 • Την αριθ. Α.Α.Υ. 401/2019.

 • Την αριθμ. πρωτ. 537/23-01-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006200637 2020-01-27.

 • Την προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε αριθ. ID:2020/S 017-035749.

 • Την αριθ. 644/27-01-2020 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΙΘ2Ω1Θ-ΥΓΧ) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.

 • Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510 για τον 1ο , 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης, η οποία κατατέθηκε στις 24-02-2020 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 166542 και προσκομίστηκε ο σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εντός 3 εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται στη διακήρυξη, μέσω της ταχυδρομικής εταιρείας «Γενική Ταχυδρομική», ο οποίος πήρε Αριθ. Πρωτ.: 1845/26-02-2020.

 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

ΕΕΕΣ

Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης

ΓΕΜΗ

Άδεια εμπορίας τύπου Α’ και τροποποίηση

Πιστοποιητικά ISO

Προδιαγραφές καυσίμων

Ηλεκτρονική Φόρμα συστήματος

Συνοπτική οδηγία παράδοσης-παραλαβής καυσίμων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος είναι ορθά συμπληρωμένη καθώς και ψηφιακά υπογεγραμμένη για τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και οι επίσημοι κρατικοί φορείς όπως περιγράφονται στο παράρτημα «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Μετά από τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” σύμφωνα με το αριθ. 100124590_20/03-03-2020 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώνεται και η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. σε νέα της συνεδρίαση, την Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα 08:30 π.μ..

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης

2/ Τσέκος Παναγιώτης

3/ Στούκας Νικόλαος

  1. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  3. ΤΗΣ «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

  4. «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων

  5. και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021»

  6. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83633)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 4η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83633, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 668.436,27€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 828.860,98€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).

 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.

 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.

 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 • Την αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2020-2021».

 • Την αριθμ. πρωτ. 537/23-01-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006200637 2020-01-27.

 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111, 2106302510 φαξ: 2107705847 για τον 1ο , 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Το από 03-03-2020 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίσθηκε ο διαγωνισμός, ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και έγινε η αξιολόγηση της μοναδικής Τεχνικής προσφοράς της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” διαπιστώθηκε ότι αποτελείται από:

 1. Την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη.

 2. Ορθά συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για τους 1ο , 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς σύμφωνα με την αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξη.

 3. Το από 24-02-2020 έγγραφο της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” με τις τιμές και τους όρους της προσφοράς της.

Αναλυτικά η Οικονομική Προσφορά της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” έχει ως εξής:

Προσφορά ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό:

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

    1. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

Προσφορά ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό:

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

    1. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

CPV: 09134220-5

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

Προσφορά ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για τον 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό:

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

    1. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση

γνωμοδοτεί

ότι η Οικονομική Προσφορά της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και το Ν.Π. ΚΟΔΕΔΗΣ, τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη διότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 0,5% (μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό) είναι χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα τιμή λιανικής πώλησης των αντίστοιχων καυσίμων στα πρατήρια του Νομού Κορινθίας και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τους 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 537.476,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 666.471,44€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», την εταιρεία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τους 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς είναι 0,5% (μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό).

 1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 130.959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

 2. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης

2/ Τσέκος Παναγιώτης

3/ Στούκας Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • Την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020»,

 • Την 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου,

 • Το από 23.12.2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ006092306 2019-12-23) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 • Την 401/15692/24.12.2019 ΑΑΥ (Ω6ΕΞΩ1Θ-ΩΡ0)(19REQ006124073 2019-12-31) πολυετούς δαπάνης,

 • Τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και δέσμευση των σχετικών πιστώσεών τους.

 • Την 5/2020 (ΩΒΣ5Ω1Θ-ΥΗΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021»

 • Την 537/23-01-2020 (20PROC006200637 2020-01-27) Διακήρυξη

 • Την ID:2020/S 017-035749 προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 • Την 644/27-01-2020 (ΩΙΘ2Ω1Θ-ΥΓΧ) Περίληψη Διακήρυξης

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την Α/Α Συστήματος: 166542 (Αριθ. Πρωτ.: 1845/26-02-2020) μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” για τον 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης,

 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Το 1ο/03.03.2020 & 2ο/04.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί τo θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες.

Β. Εγκρίνει το 1ο/03.03.2020 & 2ο/04.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων, ως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως.

Γ. Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για τον 1ο, 2ο και 5ο τμηματικό προϋπολογισμό, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 666.471,44€ (537.476,97€ χωρίς ΦΠΑ) την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με ΑΦΜ 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τους 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς είναι 0,5% (μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό).

Δ. Κηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 162.389,53€ (130.959,30€ χωρίς Φ.Π.Α.), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ματαιώνει τη διαδικασία για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Ε. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email