30/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  30/2020

Περίληψη: Ορισμός μελών του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παρευρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20 . Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. 22. Γαλάνης Βασίλειος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος      
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 10. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)    
 

 

     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 1ουυ θέματος  

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

 

Θέμα   8ο  

Στο 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός μελών του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 694/28-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιοτητας Ζωής του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως  :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                        Κιάτο 28/01/2020

                      Αρ. Πρωτ. 694

  ΠΡΟΣ

 

ΤO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.

ΣΧΕΤ.:

  1. Ο Ν. 3013/2002.
  2. Το με Αριθ. Πρωτ. 9021/16-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας».

 

Σύμφωνα με το άρθ. 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 στην έδρα κάθε Δήμου συνίσταται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου του Δημάρχου, ο οποίος έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται (άρθ. 13 παρ. 1δ του Ν. 3013/2002).

Στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Σ.Τ.Ο., το οποίο συντάσσεται κατόπιν υπόδειξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφεται και κωδικοποιείται με συστηματικό τρόπο η αποστολή και το αντικείμενο δράσεων του Σ.Τ.Ο., ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Πολιτικής Προστασίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του υποδείγματος κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.), ως μέλη του μετέχουν μεταξύ άλλων και δυο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

 

Κατόπιν των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει (2) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από τη μειοψηφία, ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την την με αριθ. πρωτ. 694/28-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιοτητας Ζωήςτου Δήμου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

   Ορίζει, ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων τους  Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.:  Μυττά Ιωάννη  και  Παπαγεωργίου Δημήτριο (ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασία  Σ.Τ.Ο.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 30/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email