30/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 7-5-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   30 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 6ον «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, για την Σχολική

                     Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Μαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/3-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Αι. Λούτα    

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης            «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ    6ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  

ΥΛΙΚΟΥ», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) για τις ανάγκες της υπηρεσίας της και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων γενικότερα, κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω προμήθεια και παρακαλώ για την έγκριση ή μη από την Σχολική Επιτροπή, όπου η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το   ποσό   των πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (504,06) με Φ.Π.Α. 24%, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ   €
1 ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΣΕΤ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 8ΜΜ ΖΕΥΓ. 3 8,50 25,50
2 ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 25,00 50,00
3 ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ DRAGAO BNo 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,90 49,50
4 ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ DRAGAOBNo 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,50 47,50
5 ΔΙΧΤΥ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ200 ΜΕ ΒΑΘΟΣ 2+1 ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,00ΜΜ ΖΕΥΓΗ 2 58,00 116,00
6 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕΤ 2 24,00 48,00
7 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΕΤ 2 35,00 70,00
      ΣΥΝΟΛΟ: 406.50
      ΦΠΑ 24% 97,56
      ΤΕΛΙΚΟ: 504,06

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας, για την εξυπηρέτηση της Σχολικής Επιτροπής.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   τη διενέργεια   της προμήθειας (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)     για τις ανάγκες της Σχολική Επιτροπής

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών

       (504,06) με Φ.Π.Α. 24%. ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ   €
1 ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΣΕΤ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 8ΜΜ ΖΕΥΓ. 3 8,50 25,50
2 ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 25,00 50,00
3 ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ DRAGAO BNo 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,90 49,50
4 ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ DRAGAOBNo 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,50 47,50
5 ΔΙΧΤΥ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ200 ΜΕ ΒΑΘΟΣ 2+1 ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,00ΜΜ ΖΕΥΓΗ 2 58,00 116,00
6 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕΤ 2 24,00 48,00
7 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΕΤ 2 35,00 70,00
      ΣΥΝΟΛΟ: 406.50
      ΦΠΑ 24% 97,56
      ΤΕΛΙΚΟ: 504,06

    

2. -Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

   Εκπαίδευσης, ποσού   πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (504,06) με Φ.Π.Α. 24%.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την  

     εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

     την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

 

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    30 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8-5-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                    Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                           

Print Friendly, PDF & Email