30/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 / 08-09-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   30 / 2017

Περίληψη: «Έγκριση   αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της απολύμανσης στα Σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για

                    το Σχολικό έτος 2017-2018»

 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην   Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 72/04-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                      1.- Kελλάρης       Bασίλειος

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                  2.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

3.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                     4.- Εκπρόσωπος   μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

Θέμα :   1oν (Ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της απολύμανσης στα Σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018»εξέθεσε ότι:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2017-2018 καθίσταται ανάγκη η απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο     Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο     και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για το σκοπό αυτό έχουν   υποβληθεί στην υπηρεσία μας τρείς (3) προσφορές ήτοι:

1ην Προσφορά : Του earthcontrol   Καρανικόλας Στυλιανός, με το ποσό των 1.113,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή

                             1.380,12 € με Φ.Π.Α. 24% και

2ην Προσφορά : Tου eco– Πόλης pestControl Κώστας Ποντικόπουλος, με το ποσό των 2.800,00€ χωρίς

                             Φ.Π.Α. ή 3.472,00 € με Φ.Π.Α, 24% και

3ην Προσφορά: Της praxis Απολυμαντική με το ποσό των 1.484,28€ με Φ.Π.Α. 24%

Και πρέπει με απόφασή μας   να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
  6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

7.- Τις προσφορές που αναφέρονται παραπάνω

8.- Το αρχικό αίτημα για την απολύμανση στα Σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με (ΑΔΑΜ: 17REQ001899064)

       Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.– Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την απ’ ευθείας ανάθεση της απολύμανσης στα σχολεία της Δ/θμιας

     Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ: 17REQ001899064)

 

Β.–   Να γίνει η απολύμανση των παρακάτω Σχολικών Κτιρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ –   Ε. Σ     – & 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
7 Γυμνάσιο     και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας

 

Γ.-Αναθέτει απευθείαςτην εργασίααπολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, με υπολειμματικό ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στον (earthcontrol ) Καρανικόλα Στυλιανό, που εδρεύει στο Κιάτο οδός 25ης Μαρτίου   αριθ. 5, με Α. Φ. Μ. 059857390

Δ. Ο. Υ Κορίνθου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής με αριθ. 129111/9-6-2009 καθώς και άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με αριθ. 129111/9-6-2009, έναντι αμοιβής 1.113,00€ χωρίς Φ. Π. Α. ή 1,.380,12 € με Φ.Π.Α. 24% διότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει   εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. Καρανικόλα Στυλιανό.

Ε.- Η πληρωμή του κ. Καρανικόλα Στυλιανού, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

ΣΤ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Ασβεστόπουλο Δημήτριο, β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Βυτινιώτη Αλέξιο.-

                                          

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό      30 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                                    

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κιάτο 9-9-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email