30/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης/09-02-2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης :30/2017

Θέμα : Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 1599/06.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα μέλη Δ.Σ.
 1. Λεονάρδου Αν. (Πρόεδρος)
 2. Ρουμπέκας Γ. (Αντιπρόεδρος)
 3. Μαυραγάνη Κ. (Γραμματέας)
 4. Μυττάς Ιωάννης
 5.    Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος              
 9. Φιακάς Παναγιώτης  
 10. Χρυσικός Παύλος          
 11. Πανάγου Αθανάσιος
 12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
 13.    Δομετίου Βασίλειος
 14. Κελλάρη Ιωάννα  
 15. Ζάρκος Δημήτριος  
 16. Γεώργας Χρήστος    
 17. Κελλάρης Βασίλειος
 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  
 20. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
Απόντα μέλη Δ.Σ.
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Μπούρης Ευάγγελος
 3. Καρακούσης Ευάγγελος
 4. Σπανός Κωνσταντίνος
 5. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
 6. Λαλιώτης Γεώργιος  
 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος
     
       
Παρόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)
 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
 4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
     
       
Απόντες πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
 3. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
 4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
 7. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
 8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
     
       
       
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
1.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)      
  Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
 1. Ρήγας Ι. (Βελίνας)
 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
 3. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
 4. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
 5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
 6. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
 7. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
 8. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
 10. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
 12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
 14. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
 15. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
 16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
 17. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
 18. Σκούπας Α. (Μποζικών)
 19. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
 20. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
     
       
       
       
       
       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 09/02/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ
Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.-

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται να καθορισθούν οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί του προϋπολογισμού δαπανών 2017 «ως κωδικοί δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου,   σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α. 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 20.000,00 €
Κ.Α. 02.10.6011.003

Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998

(Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)

9.252,00 €
Κ.Α. 02.10.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ       1.200,00 €
Κ.Α. 02.20.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ 2.200,00 €
Κ.Α. 02.20.7325.001

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτ/μου

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

9.848,54 €
Κ.Α. 02.30.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ   600,00 €
Κ.Α. 02.70.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ 300,00 €

 

Οι παραπάνω Κωδικοί Αριθμοί θα διατίθενται με ξεχωριστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση των ποσών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .-

Κιάτο 9 Φεβρουαρίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

                Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                               Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                               Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                 Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το ανωτέρω από 09/02/2017 υπηρεσιακό σημείωμα
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §5 του Ν.3852/2010.

2. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §7 του Ν.3852/2010.

3. Καθορίζειτους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού δαπανών 2017 «ως κωδικούς δεκτικοί προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α. 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 20.000,00 €
Κ.Α. 02.10.6011.003

Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998

(Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)

9.252,00 €
Κ.Α. 02.10.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ       1.200,00 €
Κ.Α. 02.20.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ 2.200,00 €
Κ.Α. 02.20.7325.001

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτ/μου

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

9.848,54 €
Κ.Α. 02.30.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ   600,00 €
Κ.Α. 02.70.6331.001 Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ 300,00 €

Οι παραπάνω Κωδικοί Αριθμοί θα διατίθενται με ξεχωριστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση των ποσών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .-

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 30/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email