30η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

30η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή   6 Νοεμβρίου  2020

Κιάτο 2/11/2020

αριθ. πρωτ.: 11309

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Παρασκευή  6  Νοεμβρίου  2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του   έργου (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ)
2. Καθορισμός  όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση  της προμήθειας με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  Δ. Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ).
3. Έγκριση απόδοσης   λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής  από τη Δημοτική υπάλληλο Γκαβάγια Γεωργία.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
5. Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Αποδοχή Δωρεάς Ρήγα Βασιλείου & Αλεξίου.

 

Print Friendly, PDF & Email