3/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

3/2023

  Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με την §3 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020.

Κατά το Β’ ΕΞΑΝΗΜΟ 2022 διενεργήθηκαν 28 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκ των οποίων                             15 κατεπείγουσες και ελήφθησαν συνολικά 250 αποφάσεις που αναλύονται ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022)
α/α συνεδρίαση απόφαση διάταξη τίτλος θέματος ψηφοφορία
1 ΕΚΤΑΚΤΗ            18/5.7.22 236 1 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2γ, το άρθρο 32Α & 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΠΛΑΚΑ- ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
2 ΤΑΚΤΙΚΗ 19/8.7.2022 237 α Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ   * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
3   238 β Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018  ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
κατά πλειοψηφία
4   239 γ Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (α’ ειδικός προϋπολογισμός)»                                                                   (9/2016 μελέτη) (MA.CON) * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
5   240 δ Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6433 (4.000,00€) και ΚΑ 02.006411 (3.500,00€) για εκδηλώσεις Κοινότητας Κρυονερίου. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
6   241 1 Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (5) ατόμων με σύμβαση 3/μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. ομόφωνα
7   242 2 Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023. ομόφωνα
8   —- 3 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου». αποσύρεται
9   243 4 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
10   244 5 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
11   245 6 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
12   246 7 Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελετών 2/2022 & 3/2022 «Παροχής Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» & «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» από τον «ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» ομόφωνα
13   247 8 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»                          για Μάιο-Ιούνιο 2022.                 (225/2022 ΟΕ) ομόφωνα
14   248 9 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2022 κατά πλειοψηφία
15   249 10 Τροποποίηση π/υ 2022 κατά πλειοψηφία
16   250 11 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
17   251 12 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 121/2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚ.) κατόπιν -γνωμοδότησης-  46/22 ΟΕ ομόφωνα
18   252 13 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 29/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)(αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ) κατόπιν -γνωμοδότησης- 232/22 ΟΕ ομόφωνα
19   253 14 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α96/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – Α’ Μονομελές (προσφυγή  ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ομόφωνα
20   254 15 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές  (ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ομόφωνα
21 ΕΚΤΑΚΤΗ 20/14.7.2022 255 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΠΛΑΚΑ- ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
22 ΕΚΤΑΚΤΗ   21/21.7.2022 256 1 Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ   «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί  4ης  τροποποίησης προϋπολογισμού  τρέχοντος έτους. ομόφωνα
23   257 2 Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ   «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί  5ης  τροποποίησης προϋπολογισμού  τρέχοντος έτους. ομόφωνα
24 ΕΚΤΑΚΤΗ  22/27.7.2022 258 1 Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο  πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
25   259 2 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
26   260 3 Αποδοχή της αριθ. 240.3.1/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
27   261 4 Τροποποίηση  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για την υλοποίηση της δράσης  «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
28 από αναβολή ΤΑΚΤΙΚΗ 23/16.08.2022 262 1 Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022). ομόφωνα
29   263 2 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Β’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ. κατά πλειοψηφία
30   264 3 Έγκριση και παραλαβή Α’ & Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΚΙΑΤΟΥ. ομόφωνα
31   265 4 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
32   266 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) έως 03.02.2023.    (1/2018 μελέτη)  (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) ομόφωνα
33   267 6 Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» ομόφωνα
34   268 7 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ομόφωνα
35   269 8 1ος ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου) ομόφωνα
36   270 9 Συγκρότηση επιτροπής για την διοικητική παραλαβή έργου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για το τμήμα που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
37   271 10 Εξειδίκευση Πίστωσης (89,41€) στον ΚΑ 02.8261.002 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» ομόφωνα
38   272 11 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (3.858,71€) αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. ομόφωνα
39   273 12 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
40   274 13 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 31/2021 απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (σε αίτηση ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ) ομόφωνα
41   275 14 156/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ περί ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- εξωδικαστικού ή μη προσδιορισμού αποζημίωσης με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ. ομόφωνα
42   276 15 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ προσδιορισμός αποζημίωσης με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ. ομόφωνα
43   277 16 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1ο Μονομελές) (σε ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
44 ΕΚΤΑΚΤΗ 24/25.08.2022 278 1 Έγκριση του 3ο Πρακτικού  συνεδρίασης επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.»* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
45   279 2 ΑΔΥΝΑΜΙΑ εκτέλεσης εργασίας  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
46 ΕΚΤΑΚΤΗ  25/30.08.2022 280 1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)»                                                για Ιούλιο – Αύγουστο 2022. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
47   281 2 Απόδοση λογαριασμού (783,00€) εντάλματος προπληρωμής (187/2022 ΟΕ) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
48 ΤΑΚΤΙΚΗ 26/6.9.2022 282 α Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ μετά το Μ21/1211/8-7-2021 Κλητήριο Θέσπισμα.  *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών κατά πλειοψηφία
49   283 β Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- μετά την 5/14-06-2022 απόφαση της Α’ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
50   284 γ Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου και καταλογισμό εξόδων καθαρισμού οικοπέδου. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
51   285 δ 1ος ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
ομόφωνα
52   286 ε Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 27.12.2022.     *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
53   287 στ Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.  *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
54   288 ζ Έγκριση υποβολής Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού έτους 2023 (Α’ Φάση) του δημοσίου τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης . ομόφωνα
55   289 1 Έγκριση -σχεδίου- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & του οικείου  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ -ΚΥΡΙΛΛΟ- ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ» κατά πλειοψηφία
56   290 2 Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 243.3.2/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022. ομόφωνα
57   291 3 Αποδοχή της αριθ. 244.3.1/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας  ύψους 39.680,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022. ομόφωνα
58   292 4 Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 50300/28.07.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 120.000,00€ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» και εγγραφή στον π/υ 2022. ομόφωνα
59   293 5 Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 43582/30.06.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω την επιβάρυνσης των προυπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 253.873,54€ και εγγραφή στον π/υ 2022. ομόφωνα
60   294 6 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 κατά πλειοψηφία
61   295 7 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 κατά πλειοψηφία
62   296 8 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ έως 13.11.2022 ομόφωνα
63   297 9 Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 28.02.2023 ομόφωνα
64   298 10 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
65   299 11 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»                ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022. ομόφωνα
66   300 12 Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου και καταλογισμό εξόδων καθαρισμού οικοπέδου. ομόφωνα
67   301 13 Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου και καταλογισμό εξόδων καθαρισμού οικοπέδου. ομόφωνα
68   302 14 Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου και καταλογισμό εξόδων καθαρισμού οικοπέδου. ομόφωνα
69   303 15 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 31/2021 απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  (αίτηση ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ) μετά από                             -γνωμοδότηση- ομόφωνα
70   304 16 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α96/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – Α’ Μονομελές (προσφυγή  ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
71   305 17 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 41/2022 απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (αίτηση κ.κ. ΒΑΛΚΑΝΟΥ) ομόφωνα
72   306 18 Ορισμός -δικηγόρου- για την κατάθεση αίτησης καθορισμού προσωρινής, τιμής μονάδος ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για την υλοποίηση σχεδίου πόλης Κιάτου (πεζόδρομο ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
73   307 19 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για αποδοχή κληρονομιάς ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ομόφωνα
74   308 20 Εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης εξόδων του Δημάρχου Σικυωνίων, στα εγκαίνια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. κατά πλειοψηφία
75 ΕΚΤΑΚΤΗ 27/16.9.2022 309 1 Ορισμός -Β’ δικηγόρου- κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης. * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου. κατά πλειοψηφία
76 ΕΚΤΑΚΤΗ 27/16.9.2022 310 2 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου. κατά πλειοψηφία
77 ΤΑΚΤΙΚΗ 28/20.9.2022 311 1 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 κατά πλειοψηφία
78   312 2 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 κατά πλειοψηφία
79   313 3 Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
80   314 4 Απευθείας ανάθεση -με διαπραγμάτευση- χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του  2ου υποέργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ-3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
81   315 5 Έγκριση πρακτικού -άγονης- δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου. ομόφωνα
82   316 6 6η Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ    «Η ΜΗΚΩΝΗ».        (30/2022 νπδδ) κατά πλειοψηφία
83   317 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
84   318 8 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της 41/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων (κ.κ. ΒΑΛΚΑΝΟΥ) μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
85   319 9 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 134/2022 διαταγής πληρωμής  του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)  (121.143,58€) ομόφωνα
86   320 10 Ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ομόφωνα
87   321 11 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ μετά από -γνωμοδότηση- (Μ21/1211/8-7-2021 Κλητήριο Θέσπισμα) κατά πλειοψηφία
88   322 12 Ορισμός -δικηγόρου- για διενέργεια έρευνας στο οικείο υποθηκοφυλακείο για θέματα κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. ομόφωνα
89 ΤΑΚΤΙΚΗ 29/4.10.2022 323 1 Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συνολικού π/υ 6.605.000,00€ και εγγραφή στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
90   324 2 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (Ι)   (ΚΑΠ 2022 λειτουργικών δαπανών σχολείων) κατά πλειοψηφία
91   325 3 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙ)
(εκχιονισμός δρόμων + Φ με προπληρωμένο + δικαστικά έξοδα + Verm)
κατά πλειοψηφία
92   326 4 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙΙ)
(ΚΑΠ 2022-συμπληρωματική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
ομόφωνα Α.
κατά πλειοψηφία Β.
93   327 5 Τροποποίηση τεχ. & π/υ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (Ι) (σχολείο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ+ΜΕΣΙΝΟΥ) κατά πλειοψηφία
94   328 6 Τροποποίηση τεχ. & π/υ Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙ) (οδοποιίες κλπ) κατά πλειοψηφία
95   329 7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
96   330 8 4ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
97   331 9 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ της 3/2016 μελέτης. ομόφωνα
98   332 10 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της 7/2018 μελέτης . ομόφωνα
99   333 11 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της 4/2021 μελέτης  έως 13/01/2023 ομόφωνα
100   334 12 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της 8/2021 μελέτης  έως 14/12/2022 ομόφωνα
101   335 13 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 1/2017 μελέτης  έως 18/3/2023 ομόφωνα
102   336 14 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της 4/2019 μελέτης έως  23/12/2022 ομόφωνα
103   337 15 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 9/2018 μελέτης έως  18/01/2023 ομόφωνα
104   338 16 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (395,00€) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων. ομόφωνα
105   339 17 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». κατά πλειοψηφία
106   340 18 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». ομόφωνα
107   341 19 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
108   342 20 Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης- μετά την 5/14-06-2022 απόφαση της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ). (283/2022 ΟΕ) ομόφωνα
109   343 21 ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 134/2022 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) κατόπιν -γνωμοδότησης- (319/2022 ΟΕ) ομόφωνα
110   344 22 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατόπιν -γνωμοδότησης- (320/2022 ΟΕ) ομόφωνα
111   345 23 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α125/2022 απόφασης του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-2οΜΟΝΟΜΕΛΕΣ (προσφυγή ΛΑΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) ομόφωνα
112   346 24 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (έφεση «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»). ομόφωνα
113   347 25 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ομόφωνα
114 ΕΚΤΑΚΤΗ 30/5.10.2022 348 1 Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, μετά το αρίθμ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.- ομόφωνα
 

####ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ####

115 ΤΑΚΤΙΚΗ 31/18.10.2022 349 1 Εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα
116   350 2 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής. κατά πλειοψηφία
117   351 3 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ. κατά πλειοψηφία
118   352 4 Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (1/2019 μελέτη).  (311/2022 ΟΕ) ομόφωνα
119   353 5 1ος ΑΠΕ  του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ της 9/2021 μελέτης ομόφωνα
120   354 6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.482,76€) αγοράς φακέλων ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος. ομόφωνα
121   355 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
122   356 8 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ). ομόφωνα
123   357 9 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 61/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (κατά ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ). ομόφωνα
124   358 10 Ορισμός δικηγόρου για -έρευνα- στο υποθηκοφυλακείο Σικυώνος σχετικά με πράξη αναλογισμού πεζόδρομου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. ομόφωνα
125   359 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 106/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά «Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου»). ομόφωνα
126   360 12 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση-  επί ζητημάτων εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΙΑΤΟΥ ομόφωνα
127   361 13 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 228/2022 ορισμού -δικηγόρου- για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά της 3/14-06-2022 (πρακτικό 5) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (προσφυγή κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ) ομόφωνα
128   362 14 ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων (αναίρεσης) κατά της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (έφεση Δήμου Σικυωνίων κατά «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ») μετά από γνωμοδότηση (346/2022 ΟΕ) και έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 230/2022 ορισμού -δικηγόρου-. ομόφωνα
129   363 15 ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της Α125/2022 απόφασης του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-2οΤΡΙΜΕΛΕΣ (προσφυγή ΛΑΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) μετά από γνωμοδότηση (345/2022 ΟΕ) και ορισμός                       -δικηγόρου- . ομόφωνα
130   364 16 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ή ΜΗ  επίλυση διαφοράς με ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μετά από γνωμοδότηση.(347/2022 ΟΕ) ομόφωνα
131 ΤΑΚΤΙΚΗ  32/26.10.2022 365 α Υποβολή σύμφωνης γνώμης (πρώτο στάδιο) και αποδοχή ανάληψης υλοποίησης της δράσης  στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
132   366 β Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
133   367 γ Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
134   368 δ Επικαιροποίηση της 42/2020 απόφασης ΟΕ ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΙΤΗΣΗ 118/ΑΠ118/2019) λόγω αναβολής.  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
135   369 ε Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με κωδικό ΟΠΣ 5130586 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους
1οΥποέργο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου» με σύστημα πλύσης κάδων» π/υ 496.583,00€ (400.470,16+96.112,84 ΦΠΑ 24%).
2οΥποέργο «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων» 9.300,00€ (7.500,00+1.800,00 ΦΠΑ 24%)
ομόφωνα
136   370 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης 2021 ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» κατά πλειοψηφία
137   371 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2022 ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» & ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2022 κατά πλειοψηφία
138   372 3 7η τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» κατά πλειοψηφία
139   373 4 8η τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (38-2022) κατά πλειοψηφία
    5 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
    6 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
140   374 7 ΑΔΥΝΑΜΙΑ εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
141   375 8 Ανανέωση σύμβασης & λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη. ομόφωνα
142   376 9 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ομόφωνα
143   377 10 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022. ομόφωνα
144   378 11 Ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ομόφωνα
  ΤΑΚΤΙΚΗ  33/8.11.2022 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
145 ΤΑΚΤΙΚΗ 34/14.11.2022 379 α Έγκριση της 124/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων,  για την εκ νέου αναπροσαρμογή τελών         Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοινότητας Διμηνιού.*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
146   380 β Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Σικυωνίων-Νεμέας Α.Ε. «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών α. ΟΜΟΦΩΝΑ
θεωρείται κατεπείγον
β. ΟΜΟΦΩΝΑ
147   381 γ Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών α. ΟΜΟΦΩΝΑ
θεωρείται κατεπείγον
β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
148   382 1 ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 9/2018 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 18/01/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
149   383 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 33/2021 έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ» έως 13/02/2023 ΟΜΟΦΩΝΑ
150   384 3 1ος ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του με αρ. μελέτης 10/2022 έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ & ΨΑΡΙΟΥ» ΟΜΟΦΩΝΑ
151   385 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ προσωρινής & οριστικής παραλαβής του με αρ. μελέτης 24/2014 έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (τμήμα Γ’) ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
152   386 5 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ
153   387 6 Εξειδίκευση Πίστωσης (2.400,00€) στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους  2022 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» ΟΜΟΦΩΝΑ
154   388 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
155   389 8 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατόπιν  -γνωμοδότησης-  (378/2022 ΟΕ) ΟΜΟΦΩΝΑ
156   390 9 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
157   391 10 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
158   392 11 Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση επί οικονομικών ζητημάτων πολεοδομικών περιοχών του άρθρου 13 του ν.1337/83. ΟΜΟΦΩΝΑ
159   393 12 Ορισμού -δικηγόρου- για γνωμοδότηση περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ. ΟΜΟΦΩΝΑ
160   394 13 Ορισμός -δικηγόρου- για διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου στην κοινότητα ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ.
(ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ)
ΟΜΟΦΩΝΑ
161   395 14 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ. (ΜΗΛΙΩΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ) ΟΜΟΦΩΝΑ
162   396 15 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΠΟΖΙΚΩΝ. (ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ) ΟΜΟΦΩΝΑ
163   397 16 Ορισμός -δικηγόρου- για διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου στην κοινότητα ΜΟΥΛΚΙΟΥ. (ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΟΜΟΦΩΝΑ
164   398 17 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς ακινήτου στην κοινότητα ΜΟΥΛΚΙΟΥ. (ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΟΜΟΦΩΝΑ
165   399 18 Ορισμός -δικηγόρου- ως εκπρόσωπο του  ΣΑΡΧΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ κατόπιν -γνωμοδότησης- (367/2022) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
166   400 19 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) μετά από  -γνωμοδότηση- (356/2022) και ορισμός -δικηγόρου- ΟΜΟΦΩΝΑ
167   401 20 Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου από τη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας. ΟΜΟΦΩΝΑ
168   402 21 Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση επί ζητημάτων που αφορούν την εξέλιξη  αγωγής ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ & ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΟΜΟΦΩΝΑ
169   403 22 Απόδοση λογαριασμού (1.481,58€) εντάλματος προπληρωμής  (354-2022) αγοράς φακέλων ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος. ΟΜΟΦΩΝΑ
170 ΕΚΤΑΚΤΗ 35/22.11.2022 404 1 Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. ΟΜΟΦΩΝΑ
171   405 2 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 210/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Πρωτοδικείου Κορίνθου. ΟΜΟΦΩΝΑ
172 ΕΚΤΑΚΤΗ 36/24.11.2022 406 α’ Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για περαιτέρω ενέργειες στην υπόθεση ΜΑΖΙΩΤΗ.*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ΟΜΟΦΩΝΑ
173   407 1 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. ΟΜΟΦΩΝΑ
174 ΕΚΤΑΚΤΗ 37/28.11.2022 408 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 293/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 43582/30.06.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω την επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 253.873,54€ και εγγραφή στον π/υ 2022» κατά πλειοψηφία
175   409 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022» κατά πλειοψηφία
176   410 3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 295/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022» κατά πλειοψηφία
177   411 4 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022. ομόφωνα
178   412 5 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 για αυξομείωση πιστώσεων προς οικονομική ενίσχυση Συλλόγων. κατά πλειοψηφία
179 ΤΑΚΤΙΚΗ 38/29.11.2022 413 α’ ΑΔΥΝΑΜΙΑ εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
180   414 1 Παραλαβή και Έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» ομόφωνα
181   415 2 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθ.1/2022 μελέτης του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Σικυωνίων» ομόφωνα
182   416 3 Υποβολή Πρότασης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό:08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039. ομόφωνα
183   417 4 Έγκριση της 124/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την εκ νέου αναπροσαρμογή τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοινότητας Διμηνιού. κατά πλειοψηφία
184   418 5 ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ» έως 06/03/2023. ομόφωνα
185   419 6 1ος ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 7/2022 έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ» ομόφωνα
186   420 7 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (376/22) ομόφωνα
187   421 8 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για                          ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022. ομόφωνα
188   422 9 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». ομόφωνα
189   423 10 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». ομόφωνα
190   424 11 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κατά πλειοψηφία
191   425 12 9η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (49/22 ΑΔΣ) κατά πλειοψηφία
192   426 13 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός από μετατροπή εισφοράς γης, σε χρήμα, ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΒΛΑΣΗ, κατόπιν -γνωμοδότησης- (393/22 Γεωργούλια) ομόφωνα
193   427 14 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 210/2022 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν -γνωμοδότησης- (405/22 Γεωργούλια) ομόφωνα
194   428 15 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά απόφασης επιβολής δ/κου προστίμου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κορινθίας, κατόπιν -γνωμοδότησης- (401/22 Σαρλά) ομόφωνα
195   429 16 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη πληρεξουσίου για την παράσταση δικηγόρου (13/2022) ενώπιον του ΣτΕ. ομόφωνα
196   430 17 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (Α’ Τριμελές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α54/2022 απόφασή του. ομόφωνα
197   431 18 Λήψη απόφασης, κατόπιν -γνωμοδότησης- (406/22 Βρέντα) ομόφωνα
198 ΕΚΤΑΚΤΗ 39/6.12.2022 432 α Εξειδίκευση πίστωσης (20,65€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.8261.002 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» στο Δήμο Βέλου-Βόχας από τροχαία παράβαση. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
199   433 β ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη πρόσθετης πράξης επί δανειακού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
200   434 1 Εξειδίκευση πίστωσης (24.800,00€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτή με τον Εμπορικό σύλλογο Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ» των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων. ομόφωνα
201   435 2 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ομόφωνα
202   436 3 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ομόφωνα
203 ΤΑΚΤΙΚΗ 40/13.12.2022 437 α Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 17/2022 μελέτης, καθορισμός τρόπου ανάθεσης & των όρων διακήρυξης για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. από το Δήμο Σικυωνίων *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών α. ομόφωνα
θεωρεί το θέμα κατεπείγον
β. ομόφωνα
204   438 1 1ος ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 4/2019 έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. ομόφωνα
205   439 2 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2020 έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΟΥ έως 31.03.2023      (ΚΕΤΕΜ Α.Ε.) κατά πλειοψηφία
206   440 3 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 8/2021 έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως 14.06.2023        (ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΔΕ) ομόφωνα
207   441 4 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 1/2021 έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΚΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 27.03.2023
(ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)
ομόφωνα
208   442 5 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2019 έργου «Aποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 30.06.2023   (Κ/Ξ ΣΑΡΛΑΣ Φ.-ΣΑΡΛΑ Β-Π ΕΔΕ) ομόφωνα
209   443 6 Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2021. κατά πλειοψηφία
210   444 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κατά πλειοψηφία
211   445 8 Εξειδίκευση πίστωσης (3.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία». ομόφωνα
212   446 9 Διαγραφή οφειλών καταλόγων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ κατά πλειοψηφία
213   447 10 Διαγραφή οφειλών καταλόγων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά πλειοψηφία
214   448 11 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά πλειοψηφία
215   449 12 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α282/2022 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου-2ο Μονομελές. (ανακοπή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ) ομόφωνα
216   450 13 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1ο Μονομελές)  (αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ) ομόφωνα
217 ΕΚΤΑΚΤΗ 41/15.12.2022 451 1 Κατάρτιση -σχεδίου- προϋπολογισμού 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. κατά πλειοψηφία
218   452 2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έως 31.05.2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
219   453 3 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του με αρ. μελέτης 21/2017 έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
220 ΕΚΤΑΚΤΗ 42/21.12.2022 454 1 Ανάκληση της 371/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την έγκριση του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2022 ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» & της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2022. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. κατά πλειοψηφία
221   455 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2023 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. κατά πλειοψηφία
κατά-Ζαχαρόπουλος
222   456 3 1ο/16.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 1/2019 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ . α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
223   457 4 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 4/2021 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 31.03.2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
224   458 5 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπηρεσίας ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 30.01.2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
225   459 6 Εξειδίκευση πίστωσης (2.750,00€+1.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 02.00.6733.002 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
226   460 7 Απόδοση Λογαριασμού (395,00€) εντάλματος προπληρωμής (338/22) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
227   461 8 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. κατά πλειοψηφία
228   462 9 Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
229   463 10 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
230   464 11 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
231   465 12 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2023. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
232   466 13 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης (Α’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και κατά της 331/2019 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (Μονομελές). α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
233 ΤΑΚΤΙΚΗ 43/27.12.2022 467 α Ορισμός -δικηγόρου- για πρόταση περί επανακαθορισμού αντικειμενικών αξιών του Δήμου Σικυωνίων, για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. α. ομόφωνα
θεωρεί το θέμα κατεπείγον
β. ομόφωνα
234   468 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
235   469 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
236   470 3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
237   471 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
238   472 5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
239   473 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
240   474 7 (2η) παράταση προθεσμίας ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ . ομόφωνα
241   475 8 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (421/22) «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022. ομόφωνα
242   476 9 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023. ομόφωνα
243   477 10 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κατά πλειοψηφία
244   478 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) (αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ) ομόφωνα
245   479 12 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ αναφορικά με την  298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
246 ΕΚΤΑΚΤΗ 44/28.12.2022 480 1 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
247   481 2 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΛΑΥΚΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
248   482 3 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
249   483 4 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
250   484 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2023 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ α. ομόφωνα
θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
β. ομόφωνα
συνεδριάσεις (28) Σταματόπουλος 7/13 αποφάσεις (250)
τακτικές  (12) Τσολάκος 27/27 ομόφωνες (196)
έκτακτες (15) Σωτηρόπουλος 13/27 κατά πλειοψηφία (54)
Δομετίου  25/27
Ζάρκος  18/27
Ζαχαρόπουλος 18/27
Μαστοράκης 7/27
Μυττάς 11/14

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Συντάσσει & υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Έκθεση Πεπραγμένων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2022» όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2023

συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email