3/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 03/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 03/23-3-2023  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις  23   Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 5030/20-3-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω δέκα (10) μέλη, και  αναλυτικά:

                 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

10 .  Αλεξόπουλος  Βασίλειος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 1. Την από 15-3-2023  εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  που  έχει ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Πληροφορίες: Φίλη Κων/να

Κιάτο   15/03/2023

 

ΠΡΟΣ:

 

      Την Εκτελεστική Επιτροπή

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

 

Κατόπιν προφορικής εντολής του Δημάρχου και σε συνέχεια των κάτωθι:

 

 • Την υπ’ αριθμ. 01/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. 03/2018 (ΑΔΑ:6Χ1ΖΩ1Θ-ΞΥΕ) Απόφαση ΔΣ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με Α.Π.: 1703/465/Α3/18.03.2019 (ΑΔΑ:ΩΥΡΚ465ΧΙ8-ΘΦΔ) του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 5381/Β3/1310/06.10.2020 (ΑΔΑ:9ΘΒΘ46ΜΤΛΡ-72Τ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 103.337,44 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: 2019ΣΕ15510011-Ο.Π.Σ.: 5021547 της Σ.Α. Ε1551,  για την κατασκευή  του υπόψη έργου (υποέργο Α/Α 1 της ομότιτλης Πράξης 5021547).
 • Την υπ’ αριθμ. 91/2019 (ΑΔΑ:Ω797Ω1Θ-ΖΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων για την αποδοχή των όρων ένταξης και την εν συνεχεία υπ’ αριθμ. 270/2019 (ΑΔΑ:6ΓΧΞΩ1Θ-ΖΦΛ) απόφαση ΔΣ, περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 191/2019 (ΑΔΑ:6ΘΡΕΩ1Θ-91Λ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί Τροποποίησης Τεχν. Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2019, νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ.: 260231/09.12.2019 (ΑΔΑ:Ω4Κ7ΟΡ1Φ-1Ω2) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
 • Την με αριθ. πρωτ.: 944/03.02.2021 Σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
 • Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ο & 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νσα το έργο Υπηρεσία την 25.01.2023.
 • Τo Αριθ. 3/15-02-2023, θέμα 16ο, Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
 • Την Α.Π.: 1057/23-02-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ-2ο & 3ο ΠΚΤΝΜΕ- 1η ΣΣ και 2η Παράταση) για το Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1, της Πράξης με MIS 5021547, της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

8)Την αριθ. 76/2023 Α.Δ.Σ., περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ – 2ου & 3ου ΠΚΤΝΜΕ, 1ης ΣΣ και 2ης     Παράτασης του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2023, ως ακολούθως:

Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)»,  αυξάνοντας τον κατά 256.074,68€, με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να συμπεριληφθεί το ποσό της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου. Το επιπλέον ποσό προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με το (7) ανωτέρω σχετικό έγγραφο.

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων του συγκροτήματος των αποθηκών ΑΣΟ,  Β’ Ε.Π.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων

Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Συν/να: Το αριθ. (7) ανωτέρω σχετικό έγγραφο και

 

 1. Την από 22-3-2023  εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  που  έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   223-2023

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε  το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2023, εντάσσοντας  νέο έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 11.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 6/2021).

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το. Ε.Π. Πελοπόννησος (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Ο  Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τις ως άνω εισηγήσεις σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση  του Τεχνικού  Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 15-3-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 2. Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση  του Τεχνικού  Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 22-3-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2023 και υπογράφεται  ως έπεται.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  23-3-2023 

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος  Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

Print Friendly, PDF & Email