3/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                ΑΔΑ:ΩΣΗΤΟΚ3Ξ-5ΩΘ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/21-1-2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 3/2022

 

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της προμήθειας με τίτλο «Τοποθέτηση Αθλητικού Εξοπλισμού  στη σχολική μονάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21  Ιανουαρίου του έτους  2022 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 03/17-1-2022έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3o  θέμα : «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της προμήθειας με τίτλο «Τοποθέτηση Αθλητικού Εξοπλισμού  στη σχολική μονάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. πρωτ:203/15-12-2021 έγγραφο  του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα «Επισκευή μπασκετών»

 

 

 

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.

 

                      Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Εγκρίνει το αριθμ πρωτ:147/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009846207)αρχικό αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων» που αφορά  την Τοποθέτηση Αθλητικού Εξοπλισμού  στη σχολική μονάδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού χιλίων εκατόν σαράντα Ευρώ & ογδόντα λεπτών (1.140,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη παροχή προμηθειών.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2022

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-1-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email