3/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

1η/20 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

3/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022

(άρθρο 25 του ν. 4829/2021 ΦΕΚ Α’ 166).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 660/18.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ΥΣ.14/07-01-22 Υπηρεσιακό Σημείωμα του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                  Κιάτο 07-01-2022

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ. ΥΣ.1.4

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Προς:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 2. κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
 3. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Κοινοποίηση:

 1. Γενικό Γραμματέα
 2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
 • Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: :Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.

 

Με το υπ΄αριθ.95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021».

Σημειώνω ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 υπήρξε έγκριση, για δέκα επτά (17) ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης και δέκα (10) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης.

Η οικονομική επιτροπή πρέπει άμεσα (μέχρι 21-01-2022 να αναρτηθούν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο) να αποφασίσει για τον προγραμματισμό πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, τον αριθμό ατόμων για πλήρη και μερική απασχόληση για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών πρέπει να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114 όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει,
 • το ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 (άρθρο 25 του ν. 4829/2021 ΦΕΚ Α’ 166) και συγκεκριμένα για το  σχολικό έτος 2022-2023,  δέκα επτά (17) ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης και δέκα (10) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email