3/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    3   /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Περί  παραχωρήσεως  ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης,  έναντι του Α.Τ.   Σικυώνος για

                    οχήματα υπηρεσιακά κατασχεμένα και  ελεγχόμενων ατόμων

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                     1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

                                                                                      

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, για την   παραχώρηση   ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης,  έναντι του Α.Τ.   Σικυώνος για οχήματα υπηρεσιακά κατασχεμένα και  ελεγχόμενων ατόμων ανέφερε ότι:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 18075/15-12-2021 σχετικό έγγραφό της, όπου εισηγείται θετικά με το προαναφερόμενο θέμα,  και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου με την υπ’ αριθ. 21/2022 απόφασή της έχει προτείνει την εν λόγω παραχώρηση  και πρέπει  με απόφασή μας να αποφασίσουμε  σχετικά.

 

Και  κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικώς

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

 

  • τις διατάξεις του άρθρου 34 της παρ. 3 εδάφιο  β  και του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.
  • την υπ’ αριθ. 1/2022 Απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
  • την από 15-12-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
  • την υπ’ αριθ. 169/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • την από 14/07/2021 αίτηση του Α.Τ. Κιάτου.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  

1.-   Εγκρίνει την παραχώρηση επιπλέον τεσσάρων  (4) θέσεων στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Σ. Κροκιδά έναντι του Α. Τ. Κιάτου, για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων τους και οχημάτων ελεγχόμενων ατόμων.

Οι θέσεις αυτές καθώς και οι τέσσερις (4) που είχαν χορηγηθεί με την 169/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριοθετηθούν με διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων, μετά την ολοκλήρωση  της ασφαλτόστρωσης της οδού Κροκιδά, από τρέχουσα εργολαβία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι  (Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει.

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά  Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό       3 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email