3/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 03/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/27-6-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:9387/24-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 24-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης     Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   24-6-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

 

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

Kατάργηση του ΚΑ  64.7326.005 του προϋπ/σμού οικ. Έτους 2022 με  τίτλο: «Aνακατασκευή γέφυρας στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού Δ.Ε. Φενεού» προϋπολογισμού             1. 740.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)   και εντάσσουμε νέο έργο με τίτλο: «Aνακατασκευή γέφυρας στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού Δ.Ε. Φενεού» προϋπολογισμού 1.199.999,99 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 9/2020, η οποία επικαιροποιήθηκε στις 10-6-2022) .

Η πίστωση του 1.200.000,00 € του έργου προέρχεται από ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθ. 103363/5-4-2022 Απόφαση τροπ/σης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ανακατασκευαστεί η γέφυρα στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού.

 

Ο  Διευθυντής ΤΥ & Πολ/μίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022 ως εξής:

Kατάργηση του ΚΑ  64.7326.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με  τίτλο: «Aνακατασκευή γέφυρας στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού Δ.Ε. Φενεού» προϋπολογισμού 1.740.000,00 €(με ΦΠΑ 24%) και

εντάσσουμε νέο έργο με τίτλο: «Aνακατασκευή γέφυρας στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού Δ.Ε. Φενεού» προϋπολογισμού 1.199.999,99€ (με ΦΠΑ 24%) (αριθ. μελ. 9/2020, η οποία επικαιροποιήθηκε στις 10-6-2022) .

Η πίστωση του 1.200.000,00 € του έργου προέρχεται από ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθ. 103363/5-4-2022 Απόφαση τροποποίησης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να ανακατασκευαστεί η γέφυρα στη θέση ΄΄Πλάκα΄΄ της Κοινότητας Μεσσινού.

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του  ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  27-6-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

Print Friendly, PDF & Email