3/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 2ης /14.1.2022     Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ     συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

(δια   περιφοράς)

 

Αρ. Απόφασης:  3/2022

Περίληψη: Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο  σήμερα την 14η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30  συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.490/14-1-2022 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Γκούμας Σταμάτιος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.  Μαστοράκης Δημήτριος  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27.  Νανοπουλος Βασιλειος  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

     
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης  

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων»,  ενημέρωσε κάθε σύμβουλο δια περιφοράς  για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του μοναδικού θέματος αυτής λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά Πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον  της παρούσας συνεδρίασης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

 

Ακολούθως έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 19235/31-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Κιάτο, 31 Δεκεμβρίου 2021

                                                                                               

                                                                                                            ΠΡΟΣ

 • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • κ. Αντ/ρχο Οικονομικών
 • κ. Γεν. Γραμματέα

ΘΕΜΑ:  “Ορισμός   εκπροσώπων   και   παροχή   εξουσιοδότησης   για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων”.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνει χώρα την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022. Την ίδια ημέρα άρχεται και η θητεία των νέων μελών του προεδρείου, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μετά τις ως άνω αναφερόμενες αρχαιρεσίες, απαιτείται άμεσα να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατ’ εξοχήν κυρίαρχο όργανο διοίκησης, για τον εκ νέου ορισμό εκπροσώπων και παροχής εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων, Τονίζεται ότι η λήψη της απόφασης αυτής είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμος μας τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στις τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. , EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E. από το έτος 2015 δε, έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών του διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

Επίσης και προκειμένου να πραγματοποιούνται οι πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), ο Δήμος τηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λογαριασμούς στην Τράπεζα Ελλάδος για κάθε έργο, ούτως ώστε μέσω του εκεί ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών, να διεκπεραιώνονται οι απαιτήσεις των προμηθευτών του Δήμου.

 

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε θέματα διατάκτη στους ΟΤΑ α βαθμού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής πληρωμών.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 του εν λόγω νόμου αναφέρεται:.. 1. «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα  όργανα που  εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους».

Στη δε παράγραφο 6 αναφέρεται ρητώς ότι «Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξή του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται».

 

Περαιτέρω, ήδη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13/9/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλος μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, ως Δημοτική Ταμίας με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιγράφονται αναλυτικά στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (Α’ 114) «περί Οικονομικής Διαχειρίσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», αναπληρούμενη σε όλα τα καθήκοντά της σε περίπτωσης απουσίας ή κωλύματός της, από την επίσης τακτική υπάλληλό μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού. Ήδη με την υπ’ αριθ. 5200/130/23-5-2018 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη του νεοσυσταθένος με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, Τμήματος Ταμείου, η ως άνω αναφερόμενη τακτική υπάλληλος Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

Τέλος ο Δήμος μας ήδη συμμετέχει στα προγράμματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank / ebanking) των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, έχοντας ορίσει την τακτική υπάλληλό μας, Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού αναπληρούμενη από την επίσης τακτική υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, ως υπεύθυνη για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Δήμος μέσω των συστημάτων αυτών.

 

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Σικυωνίων, εισηγούμαστε:

 

 • Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και Δημοτικής Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E. που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών

β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών

γ)  έντυπες  εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους

δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση

ε) λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων

στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (winbank/e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών

η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών

και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές, η τακτική υπάλληλος μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Γεωργία Μιχαλοπούλου του Βλασίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α’ βαθμού.

 

 • Τον ορισμό της προϊσταμένης του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικής Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου και Υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο μέλλον στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας  Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

 • Την εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνη Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικής Ταμία Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α΄ βαθμού, προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

 • Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων Winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και e-banking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.) καθώς και του αντίστοιχου συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας της Ελλάδος από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:
  • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
  • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
  • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
  • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία εξουσιοδοτείται όπως μεταβεί στις τρείς (3) ως άνω αναφερόμενες εμπορικές Τράπεζες, ήτοι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.,  Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E.καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζητήσει την έκδοση στο όνομα της απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και e-banking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E.) και του αντίστοιχου συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα της ζητηθεί.

 • Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοσθένη Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τόσο στην Τράπεζα Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες συνεργασίας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.), μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων. Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.
 • Την εξουσιοδότηση της τακτικής υπαλλήλου μας και Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Γεωργίας Μιχαλοπούλου του Βλασίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού, αναπληρούμενης από την τακτική υπάλληλό μας Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α’ βαθμού, προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την αναπληρώτρια της τελευταίας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Σικυωνίων και συγκεκριμένα προς τις Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.
 • Την εξουσιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων μας: Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και Χάϊδως Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, προκειμένου να κάνουν χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί ενδεχομένως για το σκοπό αυτό.

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             ΠΕ 1 Δ/κού / Α’

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος  του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Γαλάνη,   ο οποίος δεν αποδέχεται το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης

 

Α.   Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.  1. Ο ρ ί ζ ε ι  &  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,   την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Σικυωνίων, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E. που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:

 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών.

 

 • Παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών.

 

 • Έντυπες εντολές  του  δήμου  για  εκτέλεση  εμβασμάτων  και  πληρωμών  σε  προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους.

 

 • Έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση.

 

 • Λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων.

 

 • Χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (winbank/ebanking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών.

 

 • Λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών.

   και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.

 

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 

Ειδικότερα και όσον αφορά την υπογραφή επιταγών ποσού άνω των € 3.000,00 ορίζεται ως δεύτερο πρόσωπο που θα συνυπογράφει τις επιταγές αυτές, η τακτική υπάλληλος μας και Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Γεωργία Μιχαλοπούλου του Βλασίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α’ βαθμού.

 

 1. Ορίζει, την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου και Υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο μέλλον στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή της καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλος  Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού.

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τον  Δήμαρχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β΄ & δ΄ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ως εκπρόσωπο του δήμου και Υπολόγου Λογαριασμού, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού»  και θα εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνη Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 Κ.Υ.Α.– ΦΕΚ Β’ 2595/15.10.2013) την προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτική Ταμία Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α΄ βαθμού,  προκειμένου  να κινεί τον λογαριασμό και κυρίως να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

 1. Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων Winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και ebanking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.) καθώς και του αντίστοιχου συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας της Ελλάδος από την  Προϊσταμένη   του  Τμήματος   Ταμείου  και  Δημοτική  Ταμία

Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών. Επίσης με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα θα εκπροσωπεί το Δήμο Σικυωνίων για τις εξής συναλλαγές:

 • Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας
 • Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κλπ.)
 • Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών
 • Αναλυτική κίνησης λογαριασμών (statesments)

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η επίσης τακτική υπάλληλός μας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, η οποία εξουσιοδοτείται όπως μεταβεί στις τρείς (3) ως άνω αναφερόμενες εμπορικές Τράπεζες, ήτοι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.,  Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E.καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζητήσει την έκδοση στο όνομα της απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα

 

winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και e-banking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ALPHA BANK A.E.) και του αντίστοιχου συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα της ζητηθεί.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοσθένη

Βοϊδήλα του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, προκειμένου να ενημερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου τόσο στην Τράπεζα Ελλάδος όσο και στις εμπορικές τράπεζες συνεργασίας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.), μη έχοντας δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρισης λογαριασμών και γενικότερα κινήσεων επί των λογαριασμών που δεσμεύουν το Δήμο Σικυωνίων.

Ο εν λόγω εξουσιοδοτείται επιπλέον, να υπογράφει επιστολές προς τα ως άνω αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την ενημέρωσή του όσο και για την ενημέρωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κλπ.) που είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι για τον οικονομικό έλεγχο των Δήμων.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,  την τακτική υπάλληλο και Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Γεωργία Μιχαλοπούλου του Βλασίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού, αναπληρούμενη από την τακτική υπάλληλο Ελένη Ρομπόρα του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού Α’ βαθμού, προκειμένου να συνυπογράφει μαζί με την Δημοτική Ταμία και Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού ή την αναπληρώτρια της τελευταίας Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, τις εντολές μεταφοράς χρημάτων ποσού άνω των € 3.000,00 από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Σικυωνίων και συγκεκριμένα προς τις Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA BANK A.E.

 

7.Εξουσιοδοτεί,  τις τακτικές υπαλλήλους: Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου και

Χάϊδω Κλουτσινιώτη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, προκειμένου να κάνουν χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σικυωνίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα τους ζητηθεί ενδεχομένως για το σκοπό αυτό.

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 3/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.01.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email