3/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/ 29-01-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     3  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 3ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή άχρηστου  υλικού  στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.»

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29ην  Ιανουαρίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/25-01-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                     3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                    4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   3ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή άχρηστου  υλικού  στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»   εξέθεσε ότι:

 

Με βάση την παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι:  Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με            απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του ∆ήμου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήμων και Κοινοτήτων    (Τ.Υ.∆.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια υπηρεσία. Η παραπάνω διάταξη έχει αναλογική εφαρμογή και για τα Ν.Π.∆.∆. και κατ’ επέκταση για τις σχολικές επιτροπές.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εξέθεσε ότι,  η Σχολική Επιτροπή μπορεί να εκποιήσει κάποια υλικά, τα οποία είτε δε χρησιμοποιούνται είτε γιατί έχουν υποστεί κάποιες καταστροφές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επειδή όμως η Σχολική Επιτροπή είναι ΝΠΔΔ,  η εκποίηση γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η Σ.Ε.

Εάν όμως υπάρχουν υλικά, τα οποία είναι τελείως κατεστραμμένα και δεν μπορούν ούτε να επισκευαστούν ούτε να εκποιηθούν, θα πρέπει να γίνει καταστροφή αυτών των υλικών. Δεν είναι σύνηθες να γίνεται καταστροφή υλικών στα σχολεία με αποτέλεσμα είτε να διατηρούνται υλικά εντελώς άχρηστα είτε να έχουν πεταχτεί χωρίς πρωτόκολλο καταστροφής και να υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ αυτών που είναι καταγεγραμμένα στο Βιβλίου Υλικού και αυτών που στην πραγματικότητα υπάρχουν. Η καταστροφή αυτή πρέπει να αποφασιστεί από τη Σχολική Επιτροπή, αφού με δαπάνες αυτής αγοράζονται , ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Η Σ.Ε. θα πρέπει με πράξη της να ορίσει τριμελή επιτροπή, οποία και θα καταγράψει τα άχρηστα υλικά και θα κάνει την καταστροφή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε υλικό που αναφέρεται στην πράξη της Σ.Ε και καταστράφηκε πρέπει να διαγράφεται από το Βιβλίο Υλικού σημειώνοντας δίπλα την ημερομηνία του πρωτοκόλλου καταστροφής που συντάχτηκε.

Το πρωτόκολλο καταστροφής καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων της Σ.Ε. χωρίς αύξοντα αριθμό και είναι το μοναδικό στοιχείο διαγραφής των υλικών από το σχετικό βιβλίο.

 

Η Σχολική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για την ύπαρξη άχρηστων υλικών στα  σχολεία, τα οποία δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή για την καταστροφή άχρηστου υλικού σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την καταγραφή  άχρηστου πάγιου υλικού, σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, επίπλων, μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείων και λοιπών άχρηστων υλικών  για το έτος 2021 και εφεξής   η οποία θα αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ           ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Άρης         Βαφειαδάκης Μέλος Σχολικής Επιτροπής από την Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων του Δήμου Σικυωνίων
2 Βασίλειος    Νανόπουλος Μέλος Σχολικής Επιτροπής από την μειοψηφία
3 Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα Μέλος σχολικής επιτροπής από την πλειοψηφία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ       ΜΕΛΗ
1 Δημήτριος       Ζάρκος Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
2 Νικόλαος        Παπαβασιλείου Μέλος Σχολικής Επιτροπής από την μειοψηφία
3 Παναγιώτα     Πανάγου Μέλος σχολικής επιτροπής από την πλειοψηφία
     

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής του Σχολείου, όπου τους καλεί σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     3 /  2021  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                              Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   29-01-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email