3/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1ης/26.01.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 3/2021   θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 592/22.01.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σώκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/01/2021 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 13/01/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

9977/05.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007422054 2020-10-05

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Σχετ:   (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9977/05.10.2020  διακήρυξη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 258/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 354/27.11.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 12981/11.12.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 13293/18.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 13η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ. Καρακούσης Σπυρίδων(Πρόεδρος), κ. Παντελέων Ιωάννης(μέλος) και κ. Μπακόλας Χρήστος (αναπλ. μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 44355/14.12.2020 (ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 384561/14.12.2020 (ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ)
ΝΑΙ 12992/15.12.2020 (ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

 

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 69948336/04.12.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 368/29.10.2020

«Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

361808/15.10.2020

(ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 6611/24.08.2020 (ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

 

7530/03.12.2020

«Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Δ/νση Εισφορών Τομέων Μηχανικών Ε.Δ.Ε.
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118/03.07.2020  «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»

 

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

361/09.09.2020 «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»

 

399/06.10.2020 «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»

 

398/06.10.2020 «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»

 

397/06.10.2020 «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»

 

513/25.11.2020 «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.»
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]   Μη ηλεκτρονική και μη ταχυδρομική

υποβολή*

 
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 12074/02.10.2020 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Συμβ/φος Αθηνών

Κα Μαρία Τρούσα

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 20411/14.12.2020

6172/11.12.2020

Πρωτοδικείο ΠΕΙΡΑΙΑ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2099/14.12.2020 Πρωτοδικείο ΠΕΙΡΑΙΑ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 20409/14.12.2020 Πρωτοδικείο ΠΕΙΡΑΙΑ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 20582/16.12.2020 Πρωτοδικείο ΠΕΙΡΑΙΑ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 20410/14.12.2020

 

Πρωτοδικείο ΠΕΙΡΑΙΑ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (04.07.2019) Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  17.12.2020 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 29841/82062/14.12.2020 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ε.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 17.12.2020

 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/6378/12.06.2018

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 11/06/2021)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/6378/12.06.2018

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 11/06/2021)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  17.12.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  17.12.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/6378/12.06.2018

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 11/06/2021)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 11027/16.02.2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

–          Η ΑΠΟ 24.06.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.
Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού ΝΑΙ 3442/16.05.2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1350075.1940917/16.12.2020 ΕΜΠΟΡΙΚΟ&

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟ 03.11.2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
*Μη ηλεκτρονική και μη ταχυδρομική υποβολή εγγράφου

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 10410/13.10.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς:

 

 • Δεν έχει υποβληθεί ούτε ηλεκτρονικά αλλά και ούτε εμπεριέχεται στα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η υπεύθυνη δήλωση της διακήρυξης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής Απόφασης  με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτιση των υποχρεώσεών του  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μπακόλας Χρήστος

ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών

 Παντελέων Ιωάννης

ΠΕ Γεωπονίας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως σήμερα,
 • Την 29/2020 (Ψ7ΚΞΩ1Θ-8ΞΨ)σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «τροποποίησης τεχ. προγ. & π/υ»
 • Την 43/2020 (ΩΜΝΦΩ1Θ-Ο38) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 56167,38973/10.4.20 (Ω5ΟΓΟΡ1Φ-Υ54) απόφαση της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 1/2020 μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV:45233120-6) π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 000,00€.
 • Τον ΚΑ 02.64.7323.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 837,67€ προερχόμενο από α) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} με το ποσό των 100.000,00€  και β) από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών   με το ποσό των 36.837,67€.
 • το 20REQ007375696 2020-09-25 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 358/9569/28.09.2020 (6Φ30Ω1Θ-ΒΑΖ)(20REQ007381382 2020-09-28) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 25/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 258/2020 (Ψ49ΕΩ1Θ-ΧΝΡ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9977/05.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007422054 2020-10-05,
 • την 9978/05.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007422190 2020-10-05,
 • την 9979/05.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΤΓ9Ω1Θ-3ΓΘ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 10.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 354/2020 (ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέση έκπτωση 15,00 %.
 • το υπ’ αριθμ. 12981/11.12.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • την υπ’ αριθμ. 13293/18.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • το από 2ο/13.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 2ο/13.01.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV: 45233120-6)  με αρ. μελέτης 1/2020 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 136.000,00€.

 

Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με μέση έκπτωση 15,00 %.

για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

 

Γ. Την εκκίνηση της διαδικασίας προκειμένου ο Δήμος Σικυωνίων, ως αναθέτουσα αρχή, να διεκδικήσει υπέρ του, την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  μετά από γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για την λήψη της ως άνω γνώμης.

 

Ε. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία                      «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 12,02%.

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 2η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (νέος προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

Ζ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Η. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.01.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email