3/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  24-1-2020   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   3 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί  παραχωρήσεως  τριών  αιθουσών  διδασκαλίας στο 1ο  Γυμνάσιο  Κιάτου, για την  9-2-2020 στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 11  / 20-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.- Π.  Πανάγου                   «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                           Μέλος                       3.-  Β.  Νανόπουλος             «

4.-  Αικ.  Λούτα                               «                             4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ. Κουκουμέλης                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  2ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  τριών  αιθουσών  διδασκαλίας στο 1ο  Γυμνάσιο  Κιάτου, για την  9-2-2020 στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθ. 41/14-01-2020 σχετικό έγγραφό του, στο  πλαίσιο  της διεξαγωγής  του 1ου  Διαγωνισμού Ορθογραφίας  και Γλώσσας  για τους μαθητές Γυμνασίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας ζητεί   όπως παραχωρήσουμε τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας  στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου την   Κυριακή  9  Φεβρουαρίου   2020  και ώρες    09:00  έως  15: 00  προκειμένου  να πραγματοποιηθούν οι προκριματικοί  αγώνες ανά  νομό.

 

Ακολούθως  ο πρόεδρος ανέφερε ότι,   με το υπ’ αριθ. 8/23-01-2020 σχετικό έγγραφό μας,  υποβάλαμε  το αίτημα στην Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, όπου μας απάντησε με το υπ’ αριθ. 37/23-1-2020  σχετικό έγγραφό της,  ότι συμφωνεί με την διάθεση αιθουσών  του Σχολείου της  για τον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Και πρέπει με απόφασή μας  να παραχωρήσουμε  τις εν λόγω  αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του 1ου  Διαγωνισμού Ορθογραφίας  και Γλώσσας  για τους μαθητές Γυμνασίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω   καθώς  και  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους  Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

    Την παραχώρηση της χρήσης  τριών  (3)  αιθουσών  διδασκαλίας  στο κτήριο του  1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στο  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, για την Κυριακή 9  Φεβρουαρίου   2020  και ώρες    09:00  έως  15: 00  προκειμένου  να πραγματοποιηθούν οι προκριματικοί  αγώνες ανά  νομό, για την διεξαγωγή 1ου  Διαγωνισμού Ορθογραφίας  και Γλώσσας  για τους μαθητές Γυμνασίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   3 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email