3/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Αριθμός Απόφασης  03/2020

 

Περίληψη:  «Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, χορήγηση ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρηση μετρητών»

 

                     

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.12/27-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

              

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –14- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη – 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                            Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Γκούμας Σταμάτιος                                     Δομετίου Βασίλειος
 3. Μπόκιας Βασίλειος                    Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Τσαμαντά Ελένη
 6. Καλφαντή Βασιλική                                  Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιωάννης Σωτηρόπουλος)  εισηγούμενος το 3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Εξουσιοδότηση  των Διευθυντών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων, για είσπραξη  χρημάτων από την Τράπεζα Eurobank» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την παρ.8 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’) και την παρ.γ’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) ορίζονται τα εξής:

«8. α. Με απόφαση της σχολικής επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη σχολική επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η σχολική επιτροπή θέτει ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τη σχολική επιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι διευθυντές των σχολειών, οι εκτελούντες χρέη διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα.

β. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

γ. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, η διατήρηση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.»

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  εξουσιοδοτεί  το διευθυντή  να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον Τραπεζικό Λογαριασμό και τον ορίζει ως οικονομικό διαχειριστή των χρηματικών ποσών που θα  τίθενται στη διάθεσή  του για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών της σχολικής μονάδας του

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη την παρ.8 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β’) και την παρ.γ’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’)

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εξουσιοδοτεί τους παρακάτω Διευθυντές-Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν αναλήψεις /καταθέσεις ανεξαρτήτου ποσού  χρημάτων από και στον συγκεκριμένο λογαριασμό

 

  • Για το 1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί το Διευθυντή  Μπόκια  Βασίλειο  του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει  στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324000200658157.

 

  • Για το 2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Ντρίμερη Δημήτριο του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324020200658250.

 

  • Για το 3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ  εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια  κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου όπως εισπράττει  στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324080200658323.

 

  • Για το 6ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ  εξουσιοδοτεί το διευθυντή  κ. Χαρβούρο Ευάγγελο του Δημητρίου όπως εισπράττει στον αριθμό λογαριασμού EUROBANK  00260324010200658495.

 

  • Για το  4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί το  διευθυντή  κ. Στέκα Φωκίωνα του Παντελή όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324070200658568.

 

  • Για το 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια κ. Κακαβάκη Φωτεινή του  Ευαγγέλου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324090200658661.

 

  • Για το 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη   κ. Θεοδώρου Θεοφάνα του Χρήστου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324040200658734.

 

  • Για το 7oν ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Ρουμελιώτη Βασιλική  του Νικολάου  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324020200661280.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη κ. Πάτσιου Ιωάννα του Χαραλάμπους  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  0026032404.0200719843.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια κ. Σαλλή Ελένη του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200658900.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Παπουτσάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324040200659094.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ εξουσιοδοτεί το διευθυντή κ. Σπανού Ελένη του Νικολάου    όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324000200659910.

 

  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  Πασσά Διονυσία  του Ανδρέα όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200659167.

 

  • . Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια  κ. Καραχάλιου  Χαρίκλεια  του Αντωνίου  όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324010200659260.

 

  • Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια κ. Γιακουμάτου Σταματία του Θεοχάρη όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK  00260324070200659333.
  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Φιλοπούλου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324060200659578.
  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Καρβουντζή Μαρία του Δημητρίου, όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324080200659671.
  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη  κ. Στεργίου  Βασιλική  του Χρήστου   όπως εισπράττει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324030200659744.
  • Για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη κ. Γατσιοπούλου Ιωάννα  του Θεοδώρου    όπως εισπράττει στον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK 00260324090200659817.
 1. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού.
 2. Οι ανωτέρω καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.
 3. Οι ανωτέρω θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα.
 4.  Στους ανωτέρω χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από την Eurobank  Υποκατάστημα Κιάτου  στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της Σχολικής Επιτροπής.

Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Γκούμας Σταμάτιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4. Καλφαντή Βασιλική
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-1-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

                                                                Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email