3/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020

Αριθμός Απόφασης: 3 / 2020

ΘΕΜΑ: 1ον «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Σώκου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1905/27-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »} (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Δημήτριος Σώκος (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπολος (Δήμαρχος)

2.- Ιωάννης Μυττάς (Μέλος) 2.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Μέλος)

3 .-Νικόλαος Σκαρμούτσος (Μέλος)

4.- Αντώνιος Κατσιμπούλας (Μέλος)

5.- Σταμάτιος Γκούμας (Μέλος)

——————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 1ον ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσιάζει ο κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος κ. Σώκος Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 1865/26-2-2020 σχετικό έγγραφό της, όπου μας διαβιβάζει μελέτη για την διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα (Τμήμα ΠΕΟ) στο Κιάτο και παρακαλούμε για τις απόψεις σας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασή του, όπου κατά πλειοψηφία δεν εγκρίνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στα πλαίσια του έργου της ανακατασκευής αυτών.

Στη συνέχεια ο κ. Σώκος Δημήτριος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προτείνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια) με την εισήγηση του Προέδρου συμφωνούν και οι εκ των μελών της Επιτροπής 1. Ιωάννης Μυττάς και 2. Νικόλαος Σκαρμούτσος, έναντι των μελών της επιτροπής 1. Σταμάτιο Γκούμα και 2. Αντώνιο Κατσιμπούλα, οι οποίοι αντιτίθενται με την εισήγηση του Προέδρου και δεν εγκρίνουν την εν λόγω διαπλάτυνση.

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Κατσιμπούλας Αντώνιος λέγει ότι η διαδικασία της διαπλάτυνσης δεν είναι σύννομη, δεν υπάρχει έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης και δεν έχει έγκριση από την Κοινότητα Κιάτου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Το υπ’ αριθ. 1865/26-2-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί θετικά και εγκρίνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια) δεδομένου ότι με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων συμφωνούν και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1. Σώκος Δημήτριος, 2. Ιωάννης Μυττάς και 3. Νικόλαος Σκαρμούτσος, έναντι των 1. Αντωνίου Κατσιμπούλα και 2. Σταμάτιο Γκούμα, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο Δημήτριο, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3-3-2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email