3/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 3/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  3/12-6-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Εισήγηση  Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας  για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού και τη διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουνίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:4498/09-6-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

 

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)               1.  Παναγιώτης Φιακάς   (Αντ/ρχος)
  2. Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)                                  2.    Τσιόγκας Νικόλαος  (Αντ/ρχος)
  3. Γεώργιος Τσολάκος (Αντ/ρχος)
  4. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική(Αντ/ρχος
  5. Σώκος Δημήτριος (Αντ/ρχος)
  6. Δομετίου Βασίλειος (Αντ/ρχος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο  «Εισήγηση  Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας  για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού και τη διοικητική υποστήριξη αυτής  έθεσε υπόψη των μελών την παρ.9 του άρθρου 84 του.Ν3852/2010, (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 86 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’). και την αριθμ. πρωτ:1997/28-2-2020 αίτηση της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κ. Ρομπόρα Ελένης, με την οποία αιτείται απαλλαγή από τη διοικητική υποστήριξη της Κοινότητας Διμηνιού  για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας  κ Τσήρου Νικόλαου του Δημητρίου  για την  γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας του Διμηνιού, με αντίστοιχη αποδέσμευση της τακτικής υπαλλήλου Ρομπόρα Ελένης η οποία την ασκούσε έως σήμερα σύμφωνα με την αριθμ.187/16-8-2017(ΑΔΑ:7ΘΘΕΩ1Θ-0ΒΔ) Απόφαση  Δημάρχου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εισηγείται την ανάθεση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και παροχής διοικητικής βοήθειας των κατοίκων της Κοινότητας  Διμηνιού στον τακτικό υπάλληλο  του Δήμου μας  κ. Τσήρο Νικόλαο του Δημητρίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 19-6-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email