3/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  11 –  02  –  2020

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   /  2020

 

Περίληψη: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018.»

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    11ην  Φεβρουαρίου   έτους  2020,  ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 2 / 7 – 2 – 2020  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 6 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)     1.- Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος                                  2.- Παλαιολόγος      Δούρος                     Μέλος         2.- Φωκίων             Στέκας                     Μέλος

3.- Κων/νος             Κελλάρης                   «                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος        Μέλος

4.- Βασίλειος           Μπόκιας                     «

5.- Δήμητρα            Βυτινιώτη                    «

6.- Αριστείδης         Βαφειαδάκης               «

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     3ο

 

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018.»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 51  / 2019 απόφαση της που έχει ως εξής;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 18/19-12-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας  δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  51/2019

 

Περίληψη «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

οικονομικού έτους 2018».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου  του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη     και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ:359/18-12-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7- ήτοι:

 

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                      Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Βυτινιώτης Αλέξιος
 5. Χρήστος Γεώργας
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού  έτους  μαζί με τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος ακολούθως ανέφερε ότι από 30.10.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4635/19) σύμφωνα με  την περίπτ .κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.δ’ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 η αρμοδιότητα έγκρισης των απολογισμών των Νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής:

1). Τα στελέχη των διπλότυπων  εισπράξεως, για τα  έσοδα που  εισπράττονται  υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής  κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία  επισυνάπτονται στα  αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών.

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο  από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  από την Οικονομική Επιτροπή.

Με  την υπ’ αριθμ. 14999/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  διευκρινίζεται  ότι οι σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των  ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα  τα παραπάνω προέβη σε  αναλυτικό  έλεγχο εσόδων  εξόδων

αυτής για το οικονομικό έτος 2018 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2018 ως εξής:

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

                  74.138,57  €

               172.963,52  €

                   1.994,06  €

               172.664,55  €

                 76.431,60  €

      Από τα 76.431,60€(υπόλοιπο) τα 70.161,67 € είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ.     0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας  EUROBANK.

 1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.
 1. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2019 και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 51/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-  Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2018 ως εξής :

Ετήσιος  Συνοπτικός  Πίνακας  Απολογισμού 2018

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2018 –  Έως  31-12-2018

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης                                              74.138,57  €
 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

 

          172.963,52  €

 

Γενικά Έσοδα

              1.994,06  €

          Έξοδα                                                                              172.664,55  

Υπόλοιπο                                                                         76.431,60 €                                           

 

 1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 2. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά  στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Δ.  Παλαιολόγος

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Δ. Βυτινιώτη

4.-  Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική                                                                              5.- Α. Βαφειαδάκης

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-02-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email