3/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  2 /  19-2-2019     τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   3  / 2019

 

Περίληψη:  « Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην    Φεβρουαρίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00   μ. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Δημητρίου Ζάρκου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 29/15-2-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη  -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                   2.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος

3.- Αλέξιος            Βυτινιώτης                                                    3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.-Γεώργιος          Κουκουμέλης                                                4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου  ΕΠΑ. Λ

5.- Αικατερίνη       Λούτα

 

 

Θέμα   2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ με τίτλο ΄΄μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.΄΄  και εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες»  εξέθεσε ότι:

 

Με την έναρξη της  νέας  χρονιάς 2019, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιάτου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ. Λ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ. Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών, με βάση το ΦΕΚ 5883/τ.Β΄/31-12-2018. Και πρέπει με απόφασή μας  να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις, από τη   Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε προμήθεια διάφορων υλικών.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
 6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:Φ10/968/Δ4, 03-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 8. Το ΦΕΚ5883/τ.Β΄/31-12-2018
 9. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 10. Την  υπ’ αριθ. 4/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής «Περί εγκρίσεως του προγράμματος»
 11. Την σύμβαση με ΑΔΑ: 9237ΟΞ2Ξ-Η66 και ημερομηνία  14-2-2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  που  θα  γίνουν  στο

1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου και  θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  του, στο  πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι:

 

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ  για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων. 31,50
2 Προμήθεια  ΦΥΤΩΝ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 165,32
3 Προμήθεια ΕΝΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 100,00
4 Προμήθεια  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 268,39
5 Προμήθεια  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων. 70,00
6 Προμήθεια ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 111,92
7 Προμήθεια  ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 22,70
8 Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ Σικυωνίων για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 157,74
9 Προμήθεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 62,00
10 Προμήθεια ενός ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 620,00
11 Προμήθεια FILAMENT για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 61,60
12 Προμήθεια ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 48,36
13 Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 176,00
14 Προμήθεια LEARNING KIT για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 50,00
15 Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 115,42
16 Προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 228,78
17 Προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 28,00
18 Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων. 4,27

 

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3   /  2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   19-02-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email