3/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/ 22.01.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 3/2019   Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ»

 

Στο Κιάτο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 22α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 621/18.01.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Ά 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ», ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 17.01.2019 2ο Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, το οποίο ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 17/1/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 13027/22.11.2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC004052304 2018-11-22

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ΄)ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ¨»

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

                (2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

                (3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13027/22.11.2018 διακήρυξη του έργου του θέματος.

              (4) Η υπ’ αριθμ. 466/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έργων έτους 2018 προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.

               (5) Η υπ’ αριθμ. 387/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΤΕΩ1Θ-ΖΕ0)

(6) Το υπ’ αριθμ. 174/08-01-2019 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

(7) Η υπ’ αριθμ. 498/15.1.2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα την 17η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ΄)  ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ¨». 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως [εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή].

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 13571/09.10.2018 (01/01) & 227/07.01.2019 (01/01)

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13572/09.10.2018 (01/01) & 229/07.01.2019 (01/01)

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ)

13568/09.10.2018 (01/01) & 231/07.01.2019 (01/01)

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

13569/09.10.2018 (01/01) & 228/07.01.2018 (01/01)

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

13570/09.10.2018 (01/01) & 230/07.01.2019 (01/01)

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 65911100/29.11.18 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 585329/28.11.2018

«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 754/19.11.2018

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

755/13.11.2018

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ)

756/19.11.2018

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης

 

 

 

 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 411195/01.09.2018 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
492317/16.10.2018
411194/01.09.2018
411192/01.09.2018
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1066/08.10.2018 &

14/07.01.2019

Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1066/08.10.2018 &

14/07.01.2019

 

Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη θέση σε εκκαθάριση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1066/08.10.2018 &

14/07.01.2019

 

Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1067/08.10.2018 &

15/7.01.2019

Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 19768/103704/20.08.2018

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

Τ.Ε.Ε.
8/27.08.2018

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ)

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
3/10.01.2019

(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ)

 
Υ.Δ. 14.01.2019 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 53/04.01.2019 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/5790/29.03.16

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 08.04.2019)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]                                           
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 15264/29.12.2015 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
962/30.03.2016 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
727897.1045313/07.01.2019
727897.1045314/07.01.2019
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ Το από 10/12/2018 Πρακτικό Δ.Σ  
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 14.01.2019

 

ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 14.01.2019

 

ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.01.2019 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 52,03 %.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Πέππα Κωνσταντίνα

ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας,

Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Φίλη Κωνσταντίνα 2. Μακαβέλου Πηνελόπη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Χημικός Μηχανικός ΠΕ7

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Την υπ’ αριθμ. 358/2018 απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου με ΑΔΑ: Ω5ΣΠΩ1Θ-ΡΡΩ
 3. Την 346/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ004046578 2018-11-22 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 60ΨΩΩ1Θ-ΡΥΝ.
 4. Την υπ’ αριθμ. 13027/22.11.2018 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC004052304 2018-11-22,
 5. Την υπ’ αριθμ. 13028/22.11.2018 Προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC00405577 2018-11-22
 6. Την υπ’αριθμ. 13029/22.11.2018 Περιληπτική διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω861Ω1Θ-1Θ4,
 7. Την υπ’ αριθμ. 387/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΤΕΩ1Θ-ΖΕ0) περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού του έργου,
 8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 387/2018 Απόφασης ΟΕ,
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 174/08.01.2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 10. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 498/15.01.2019 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 11. Τo από 01.2019 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το από 17.01.2019 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ», σύμφωνα με την 24/2014 (με επικαιροποίηση 12-09-2017) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού 800.000,00€ {πλέον ΦΠΑ 24%} στο μειοδότη «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο κόμμα μηδέν τρία τοις εκατό (52,03%).

 

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.01.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email