3/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    3 /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Γνωμοδότηση περί υλοποίησης  της  πράξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων  Τουριστικών

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ. Ε. Σικυωνίων.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    21ην  Ιανουαρίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  611/17-01-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση περί υλοποίησης  της  πράξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων  Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ. Ε. Σικυωνίων»  ανέφερε τα  εξής:

 

Το Τμήμα  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  και Οργάνωσης  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από  3-11-2018  εισήγησή της, σχετικά με την  Δημιουργία Ολοκληρωμένων   Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ. Ε. Σικυωνίων η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  2014-2020  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 03/11/2018 εισήγηση  του Τμήματος  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  και Οργάνωσης  Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει     την Δημιουργία Ολοκληρωμένων   Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ. Ε. Σικυωνίων η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  2014-2020

 

και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     3   / 2019    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  21  –  01  –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email