3/2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 3/2019

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 03/26-11-2019 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2020».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:14211/21-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)              1.  Παναγιώτης Φιακάς   (Αντ/ρχος)
  2. Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)
  3. Γεώργιος Τσολάκος (Αντ/ρχος)
  4. Σώκος Δημήτριος (Αντ/ρχος)
  5. Τσιόγκας Νικόλαος  (Αντ/ρχος)

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2020» ανέφερε, ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συσταθεί και  έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της  Οικονομικής  Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.                                                        Εκτελεστική Επιτροπή

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                   –  κ. Δήμαρχο

                                                                                   – κ. Αντ/ρχο Οικ/κών

           –  κ.  Γ. Γραμματέα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020.

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β’ 3054) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2020 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

         Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β’ 3054) Κ.Υ.Α, ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι όπως και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ότι δε θα υπάρξει εγγραφή για έσοδα από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρ. 27 ν. 3756/2009), λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος την 31.12.2016. Η απώλεια για τα έσοδα του Δήμου μας ανέρχεται σε € 528.081,83 ετησίως.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις, παρά μόνο εξορθολογισμός των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2020 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2019, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ. Αύξηση και μάλιστα σημαντική, θα υπάρξει στο κονδύλι των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τις επιταγές του άρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 87) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Η συγκεκριμένη κράτηση άρχισε να ισχύει από 1/1/2017, υπολογίζεται δε ότι κατά το έτος 2020, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου κατά € 170.000,00.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των δύσκολων καιρών.

Κιάτο,  21 Νοεμβρίου 2019

           Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  1. Εγκρίνει ως έχει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2020, σύμφωνα με τη εισήγηση  της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 03/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   26 Νοεμβρίου 2019

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

 

Print Friendly, PDF & Email