3/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 3/2019

Περίληψη :  Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ Δράση, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

       Α’ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)   

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: « Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ Δράση, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων»,  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 41724/30-3-2018  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α.  Β΄ Δράση»,   του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Β. Την από  22-1-2019, εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και πληροφορικής η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 22/01/2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πληροφορίες: Α. Χήτα

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα:     Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Με την  με Α.Π.: 41724/30.03.2018 Πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καλούνται οι Δήμοι, σύμφωνα με το κατάλογο αποδεκτών του συνοδευτικού πίνακα της εν λόγω πρόσκλησης:

α)      με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/02.06.2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

β)      με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες,

γ)      της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης και

δ)      της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση μελετών, που θα αφορούν σε έργα υποδομής ή έργα γενικού ενδιαφέροντος.

όπως υποβάλουν προτάσεις στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα : «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ» Β’ Δράση.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους Δήμους των κατηγοριών α, β και δ δεν μπορεί να ξεπερνά ανά Δήμο το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας γ δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά Δήμο και η δε επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. :

 • για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,
 • για την ωρίμανση του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Έχοντας υπόψη :

 1. την προαναφερθείσα πρόσκληση στα πλαίσια της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να επιχορηγηθεί με ποσό έως 85.000,00 €, καθώς συγκαταλέγεται στους Δήμους κατηγορίας β και δ, διότι αφενός ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 22.794 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αφετέρου κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (σχετική η με Α.Π.: 7079/02.10.2018 – ΑΔΑ: 6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο, Απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την 29-09-2018 στην παραπάνω περιοχή και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.
 2. Το γεγονός ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή η λήψη αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Δήμου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :

 1. περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων και τους όρους της με Α.Π.: 41724/30.3.2018 Πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, περί υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση.
 2. περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στην με Α.Π.: 41724/30.3.2018 Πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, περί υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, για τη χρηματοδότηση μελετών και την ωρίμανση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος.
 3. περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου Σικυωνίων, κου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και εκπόνηση των μελετών.

                       Η Εισηγήτρια                                                                             Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

                       Αμαλία Χήτα                                                               Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

                   ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την με αριθ. πρωτ. 41724/30-3-2018 Πρόσκληση
 • την από 22-1-2019, εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και πληροφορικής
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον του ανώτερου θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την συμμετοχή και την υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση, της με αριθ. πρωτ. 41724/30-3-2018 Πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την χρηματοδότηση μελετών και την ωρίμανση έργων υποδομής ή έργω γενικού ενδιαφέροντος .

 

 1. Αποδέχεται, τους όρους της με αριθ. πρωτ. 41724/30-3-2018 Πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων .

 

 1. Ε Ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ι, τον  Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και εκπόνηση των μελετών

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  3/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-1-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email