3/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   2  /  2-4-2019

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   3 /  2019

 

 

Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού  της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2αν  Απριλίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 12/29-03-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)      1.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

2.- Παναγιώτης     Κατσούλας        Μέλος                            2.- Γεώργιος          Κουκουμέλης           Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης              «                                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                «                                4.- Φωκίων            Στέκας                     Μέλος

5.- Παλαιολόγος    Δούρος                  «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     2ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

 

Η   Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  2ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού  της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017» πρότεινε  την αναβολή του θέματος  για την επόμενη συνεδρίαση .

 

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  Την   αναβολή του θέματος  για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να παρευρίσκονται  στη συνεδρίαση  περισσότερα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3  / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Π. Κατσούλας

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Π. Δούρος

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-04-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email