3/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   3/ 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 3 Ο «Περί παραχωρήσεως ή μη του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την

                   πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στις (11-02-2017) των μαθητών της  Β’ Λυκείου

                   του 1ου και 2ου ΓΕΛ   Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου              Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                               

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 3ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως ή μη του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στις (11-02-2017) των μαθητών της Β’ Λυκείου του 1ου και 2ου ΓΕΛ Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 9/ 01-02-2017 αίτησή του, με την οποία μας ζητεί όπως «παραχωρήσουμε την αίθουσα εκδηλώσεων (Αμφιθέατρο) του 1ου Λυκείου Κιάτου για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στις 11-02-2017 των μαθητών της Β΄ Λυκείου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της 4ήμερης εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εκδρομής της Β’ Λυκείου με συνοδούς καθηγητές του συλλόγου διδασκόντων των εν λόγω σχολείων.

   Η διοργάνωση της χοροεσπερίδας γίνεται με ευθύνη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και του 2ου Λυκείου, σε συνεργασία με τα 15/μελή όργανα εκπροσώπησης των μαθητών.

Η αίθουσα θα παραδοθεί καθαρή και από πλευράς υλικοτεχνική υποδομής στην κατάσταση που ήταν όταν παραχωρήθηκε.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 8//03-02-2017  έγγραφό μας, υποβάλαμε την αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στον Δ/ντη του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο και του ζητούσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι.

  

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη πραγματοποίησης του χορού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ. Ασβεστόπουλο και Ο. Πανδή)

   Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί , ο αποκριάτικος χορός την (11-02-2017 ) των μαθητών της Β΄ Λυκείου του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της 4ήμερης εκπαιδευτικής ψυχαγωγικής εκδρομής των Σχολείων, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    3 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email