3/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 3/2017
Θέμα : Έγκριση της αριθ. 9/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης περί: « Παραχώρησης χρήσης χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου
της Δ. Κ. Σικυωνίων , στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/ 27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.,Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα Γ΄
(Προ ημερήσιας Διάταξης)
Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα:«Έγκριση της αριθ. 9/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης περί: « Παραχώρησης χρήσης χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ. Κ. Σικυωνίων , στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
α) Το με αριθ. πρωτ. 1038/24-1-2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ. Κ. Σικυωνίων , με το οποίο ζητά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να πραγματοποιήσει Αποκριάτικη εκδήλωση την 12η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00μ.μ.
β) Την αριθ. 9/2017 ομόφωνη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίνει το εν θέματι αίτημα του Συλλόγου.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία ,
• το με αριθ. πρωτ. 1038/24-1-2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ. Κ. Σικυωνίων ,
• την αριθ. 9/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την αριθ. 9/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χρήσης του χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου της
Δ. Κ. Σικυωνίων στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ. Κ. Σικυωνίων, για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης την 12η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00μ.μ.

2.Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ. Κ. Σικυωνίων θα φέρει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και οφείλει :
• να φροντίσει ώστε ο παραχωρούμενος χώρος να παραδοθεί καθαρός,
• να αποκαταστήσει τυχών ζημιές που θα υπάρξουν κατά την χρήση αυτού – και
• θα είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα και κλείσιμο του σχολείου, για τυχόν διάρρηξη- κλοπή – απώλεια ή καταστροφή σχολικού υλικού.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 3/2017
Ακριβές Αποσπάσιμα
Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email