3η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 8.Φεβρουαρίου.2022

3η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

 

Τρίτη  8η Φεβρουαρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
 

 

Καλείσθε σε -δια περιφοράς- έκτακτη συνεδρίαση σήμερα ΤΡΙΤΗ 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μ.μ. κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/11.03.2020 Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και όπως ισχύει έως σήμερα, για να συσκεφτούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων.

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Επικαιροποίηση της 250/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση έφεσης που αφορά στην ακύρωση της 197/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.

* λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου

2.           Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση φακέλου για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Α’ Τμήμα) για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτηση αναστολής (ΑΚ142/23-12-2021) της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ».

* λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας

 

 

σημείωση 1: Η εισήγηση των θεμάτων, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη.

 

σημείωση  2: Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης Τρίτη 08-02-2022 και ώρα 14:00’μ.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasilikixalkia@1497.syzefxis.gov.gr ή v.chalkia@outlook.com  για την συμμετοχή και την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ή αποχή από την ψηφοφορία) καθώς και για τις τυχόν απόψεις σας- προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής επισυναπτόμενης εισήγησης.

 

 

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email